Obchodní podmínky

Lokalita: nenastavena | Vybrat lokalitu

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností

Atelier AMOS, s. r. o.,
IČ: 05703972,
DIČ: CZ05703972,
se sídlem Čekanková 864/16, 612 00 Brno,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97467,
e-mail: info@atelieramos.cz,
telefon: +420 602 854 544,
www: http://www.atelieramos.cz
(dále jen „dodavatel“).
Dodavatel zde vystupuje v roli poskytovatele služeb nebo dodavatele zboží (dále jen „produkty“).

2. Zákazníkem je subjekt, který s dodavatelem uzavře smlouvu o poskytování služeb nebo kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž obsahem je poskytování služeb ze strany dodavatele nebo nákup zboží od dodavatele. Zákazníkem může být spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), nebo podnikatel (fyzická osoba samostatně výdělečně činná nebo právnická osoba). Pokud zákazník uvede do objednávky IČ (identifikační číslo), má se za to, že kupní smlouvu neuzavírá jako spotřebitel, ale jako podnikatel a proto se neuplatní ta ustanovení občanského zákoníku a těchto obchodních podmínek, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti dodavatele a zákazníka.

4. Dodavatel uzavírá se zákazníkem smlouvu o poskytování služeb nebo kupní smlouvu prostřednictvím objednávky odeslané pomocí webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese http://www.atelieramos.cz. (dále jen „internetový obchod“). Před vlastním odesláním objednávky je zákazník upozorněn na tyto obchodní podmínky a má možnost se s nimi podrobně seznámit. 

5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

6. Tyto obchodní podmínky a smlouva o poskytování služeb nebo kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o produktech a cenách

1. Informace o produktech (službách nebo zboží), včetně uvedení cen jednotlivých produktů a jejich hlavních vlastnostech jsou uvedeny u jednotlivých produktů na stránkách internetového obchodu. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace produktů umístěná na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít se zákazníkem smlouvu ohledně těchto produktů.

3. V případě nabídky zboží jsou v internetovém obchodě zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny produktů nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se dodavatel se zákazníkem jinak.

III. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Zákazník provádí objednávku vybraného produktu jeho vložením do košíku a odesláním objednávkového formuláře. Při první objednávce je nutná registrace zákazníka.

3. Při zadávání objednávky si zákazník vybere produkt, případně zvolí způsob dopravy a platby, a vyplní všechny ostatní požadované údaje, v případě objednávky kurzů nebo akcí pak mj. i údaje o účastnících. Zákazník je povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. 

4. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle zákazník dodavateli kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení zákazníka o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Pokud zákazník po odeslání objednávky zjistí chybu v odeslaných údajích, má povinnost o tom neprodleně informovat dodavatele prostřednictvím zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle dodavatel zákazníkovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou zákazník při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Současně s tímto potvrzením je zákazníkovi odeslána proforma faktura vystavená na celkovou cenu objednaných produktů. Tímto je zákazníkovi provedena dočasná rezervace objednaných produktů do termínu splatnosti uvedeném na proforma faktuře. Pokud není nejpozději v tomto termínu zákazníkem uhrazena přesná částka uvedená na proforma faktuře, dočasná rezervace objednaných produktů je zrušena.

6. Smlouva o poskytování služeb nebo kupní smlouva je uzavřena až po obdržení celé částky za objednané produkty dodavatelem a po následném přijetí objednávky (potvrzení registrace) dodavatelem. Informace o obdržení platby a přijetí objednávky dodavatelem (potvrzení registrace) jsou spolu s daňovým dokladem (fakturou) zaslány na e-mailovou adresu zákazníka. Zaplacení objednaných produktů po termínu splatnosti uvedeném na proforma faktuře je důvodem ke zrušení dočasné rezervace a neuzavření smlouvy.

7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže dodavatel splnit, zašle zákazníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena po zaslání informace o akceptování pozměněné nabídky zákazníkem na e-mailovou adresu dodavatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách, po uhrazení celé částky zákazníkem a po následném přijetí objednávky (potvrzení registrace) dodavatelem.

8. Všechny objednávky přijaté dodavatelem jsou závazné. Zákazník může zrušit objednávku, dokud není objednávka přijata dodavatelem (potvrzena registrace), a to prostřednictvím e-mailové adresy dodavatele uvedené v těchto obchodních podmínkách.

9. Změnu objednávky lze provést na základě žádosti zákazníka dodavateli, pouze však do přijetí objednávky dodavatelem (potvrzení registrace) a pouze v případě výslovného souhlasu dodavatele se změnou. Zákazník může v tomto případě odeslat žádost o změnu objednávky na e-mailovou adresu dodavatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně dodavatele při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není dodavatel povinen dodat zákazníkovi zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že zákazníkovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Dodavatel informuje zákazníka o chybě bez zbytečného odkladu a zašle zákazníkovi na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena po zaslání informace o akceptování pozměněné nabídky zákazníkem na e-mailovou adresu dodavatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách, po uhrazení celé částky zákazníkem a po následném přijetí objednávky (potvrzení registrace) dodavatelem.

IV. Platební podmínky 

1. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, jsou ceny produktů určeny ceníkem zveřejněným v internetovém obchodě, který je platný k okamžiku odeslání objednávky.

2. Společně s kupní cenou je zákazník povinen uhradit dodavateli i případné náklady spojené s balením a dodáním produktů (týká se především zboží) ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním produktů.

3. Po přijetí platby za objednané produkty dodavatelem je zákazníkovi vystaven daňový doklad (faktura) na částkou dle smlouvy, tj. na částku odpovídající kupní ceně produktů včetně případných nákladů spojených s dodáním produktů.

4. Cenu produktů a případné náklady spojené s dodáním produktů dle smlouvy zákazník hradí dle proforma faktury, tj. obvykle bezhotovostně převodem na bankovní účet dodavatele č. 2101138008/2010 vedený u Fio banky. Ve výjimečných případech, pouze však po předchozí domluvě, je možné cenu hradit v hotovosti oprávněné osobě v provozovně dodavatele. Cena musí být zákazníkem uhrazena v době splatnosti uvedené na proforma faktuře. Nedodržení doby splatnosti proforma faktury ze strany zákazníka je důvodem k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele.

5. Cena produktu musí být zákazníkem vždy uhrazena předem, tj. před začátkem plnění služby (např. před zahájením kurzu nebo akce), resp. před odesláním zboží. Výjimku tvoří pouze osobní převzetí zboží v provozovně dodavatele spojené s platbou v hotovosti, v tomto případě je kupní cena splatná při převzetí zboží.

6. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet dodavatele.

7. V případě platby v hotovosti je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem předání příslušné částky oprávněné osobě v provozovně dodavatele.

V. Dodání produktů

1. V případě objednaných služeb (např. prezenčních nebo on-line kurzů nebo akcí) jsou veškeré informace a případné materiály zaslány na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce, případně jsou materiály zákazníkovi zpřístupněny v neveřejné webové oblasti nebo předány jiným dohodnutým způsobem. Pokud je zákazník spotřebitelem a zvolil si službu, jejíž začátek plnění nastane dříve než po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy (část VI, odstavec ), vyjadřuje tím výslovný souhlas se začátkem plnění této služby ještě před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě nemá zákazník po tomto zahájení plnění právo na odstoupení od smlouvy.

2. V případě objednaných on-line produktů (např. elektronických nebo distančních kurzů nebo on-line testů) jsou veškeré informace zaslány na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce. Zasláním přístupových údajů pro objednaný on-line produkt na tuto adresu nebo zpřístupněním produktu zákazníkovi v neveřejné oblasti webu, kam má zákazník přístup s pomocí již existujících přihlašovacích údajů, je považován tento produkt za dodaný. Pokud je zákazník spotřebitelem a přistoupí k on-line aplikaci pomocí zaslaných přístupových údajů dříve než po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy (část VI, odstavec 1), vyjadřuje tím výslovný souhlas se začátkem plnění této služby ještě před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě nemá zákazník po tomto zahájení plnění právo na odstoupení od smlouvy.

3. V případě objednaného zboží je v závislosti na způsobu zvoleném při odeslání objednávky zboží dodáno zákazníkovi buďto formou osobního odběru v provozovně dodavatele nebo doručeno prostřednictvím České pošty na adresu určenou kupujícím objednávce na území České republiky. V případě doručení Českou poštou je zboží odesláno obvykle druhý pracovní den od připsání příslušné platby na bankovní účet dodavatele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od připsání platby. Cena za doručení (poštovné) bude stanovena podle aktuálně platných tarifů České pošty a bude v objednávce uvedena. Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu mimo podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro toto odstoupení od smlouvy pro spotřebitele činí 14 dnů,

 • v případě služby ode dne uzavření smlouvy,
 • v případě nákupu zboží pak ode dne jeho převzetí,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí zákazník odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný dodavatelem. Odstoupení od smlouvy zašle zákazník na e-mailovou nebo doručovací adresu dodavatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Dodavatel potvrdí zákazníkovi bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.

Zákazník nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže bylo zahájeno plnění s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku

Zákazník, který odstoupil od smlouvy, je v případě, že se odstoupení týká nákupu zboží, povinen vrátit dodavateli zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zákazník nese náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu dodavatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Dodavatel vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, pak v případě, že se odstoupení týká nákupu zboží, není dodavatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

Zboží musí vrátit zákazník dodavateli nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

2. Odstoupení od smlouvy zákazníkem v ostatních případech

Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případech a za podmínek výslovně uvedených v části Specifické podmínky pro vybrané produkty, kde jsou popsány specifické podmínky týkající se jednotlivých produktů. V tom případě jsou uplatněny uvedené stornopoplatky, které přiměřeným způsobem vycházejí z nákladů a případných ztrát vzniklých dodavateli odstoupením zákazníka od smlouvy. Odstoupení od smlouvy zašle zákazník na e-mailovou nebo doručovací adresu dodavatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Dodavatel potvrdí zákazníkovi bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce. Dodavatel vrátí zákazníkovi bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky snížené o částku odpovídající stornopoplatkům, a to stejným způsobem, jakým byly zákazníkem uhrazeny, popřípadě způsobem domluveným se zákazníkem. 

3. Odstoupení od smlouvy dodavatelem

Dodavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy

 • v případě poskytovaných služeb (např. kurzů nebo akcí) z důvodu přesažení kapacity kurzu nebo akce, případně z důvodu naplnění kurzu nebo akce pod stanovený minimální počet účastníků (více v článku X. Specifické podmínky pro vybrané produkty), dále pak ze vzniklých technických důvodů, které brání realizaci služby, resp. realizaci služby v požadovaném rozsahu a kvalitě, a to i v případě, že již bylo zahájeno plnění objednané služby,
 • v případě prodeje zboží z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.

Dodavatel v těchto případech bezodkladně informuje zákazníka prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, které jsou v případě již zahájeného plnění sníženy o částku odpovídající absolvované části kurzu nebo akce, a to stejným způsobem, jakým byly zákazníkem uhrazeny, popřípadě způsobem domluveným se zákazníkem.

Dodavatel má také právo odstoupit od smlouvy se zákazníkem, pokud příslušný zákazník nebo účastník kurzu nebo akce významným způsobem narušuje průběh kurzu nebo akce, ohrožuje zdraví nebo majetek dalších osob nebo poškozuje prostory, ve kterých kurz nebo akce probíhá. V případě způsobení škody je zákazník povinen veškerou způsobenou škodu nahradit. Při tomto odstoupení od smlouvy dodavatel vrátí zákazníkovi bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky snížené o částku odpovídající absolvované části kurzu nebo akce, které jsou v případě způsobené škody dále sníženy o částku odpovídající způsobené škodě, a to stejným způsobem, jakým byly zákazníkem uhrazeny, popřípadě způsobem domluveným se zákazníkem.

VII. Práva z vadného plnění

1. Společná část

Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že produkt (služba nebo zboží) při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

 • má produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se produkt hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,
 • produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Poskytování služeb

Dodavatel garantuje kvalitu a vysokou odbornost lektorů a dalších osob zajišťujících objednané služby. Také garantuje kvalitu a další požadované parametry prostor, ve kterých probíhá plnění služeb.

Pokud není zákazník spokojen s kvalitou služby (např. výuky, kurzu, akce), je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat dodavatele způsobem popsaným v bodě 4 tohoto článku.

Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace.

V případě uznání reklamace dodavatelem jako oprávněné, dodavatel zákazníkovi navrhne podle aktuálních možností dodavatele řešení, především se může jednat o

 • poskytnutí odpovídající služby znovu v požadované kvalitě,
 • doplnění služby,
 • slevu z ceny služby,
 • v případě kurzu např. přeřazení do jiného kurzu nebo termínu,
 • poskytnutí adekvátní kompenzace, např. ve formě individulání výuky.

V případě oprávněné reklamace má zákazník má právo vybrat si libovolný ze způsobů řešení nabídnutých dodavatelem.

V případě oprávněné reklamace a v případě, že se jedná o vadu, která je podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. Pokud se jedná o vadu, která je nepodstatným porušením smlouvy, zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy.

Jako důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně zákazníka. Jedná se např. o změnu časových možností, změna motivace k účasti v kurzu nebo na akci atd.

Dodavatel si v nutných případech vyhrazuje (i v průběhu kurzu nebo akce) bez předchozí konzultace se zákazníkem právo změny lektora nebo změny učebny, ve které se koná kurz nebo akce. Tyto změny nejsou důvodem k reklamaci.

Dodavatel si v nutných případech vyhrazuje (i v průběhu kurzu nebo akce) bez předchozí konzultace se zákazníkem právo přesunu účastníka do jiné skupiny stejného kurzu nebo akce (tj. do jiné učebny), případně přesazení účastníka na jiné místo v rámci stávající skupiny. Nutnými případy se zde rozumí jak případy vzniklé z důvodů technických (např. souvisejících s kapacitou kurzu nebo akce, resp. s kapacitou místnosti), tak i případy, kdy účastník kurzu nebo akce významným způsobem porušuje pravidla slušného chování, narušuje průběh kurzu nebo akce, ohrožuje zdraví nebo majetek dalších osob, případně dalším osobám způsobuje jinou újmu nebo poškozuje prostory, ve kterých kurz nebo akce probíhá. Tyto změny nejsou důvodem k reklamaci.

Dodavatel si vyhrazuje v případě nepředvídatelných událostí pro účastníka nebo celou skupinu změnu místa nebo času jednotlivé lekce nebo celého kurzu. Zákazník bude o této skutečnosti neprodleně informován e-mailem. Tyto změny nejsou samy o sobě důvodem k reklamaci. Pokud se účastník nebude moci kurzu za změněných podmínek účastnit, bude situace řešena individuálně.

Jako důvod reklamace nebude uznána situace, kdy by účastníkovi kurzu nebo akce v důsledku jeho pozdního příchodu vznikl problém s přístupem do budovy a nemohl se tak zúčastnit části nebo celé výuky.  

Jako důvod reklamace nebude uznáno zrušení výuky (např. lekce v kurzu, hodiny) ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit adekvátní náhradu, tj. např. náhradní termín výuky nebo prodloužení kurzu atd.

Přes věškeré schopnosti a snahu lektorů o co nejlepší dosažené výsledky dodavatel negarantuje výsledek služby (tj. především kurzu nebo výuky). Negarantuje tedy konečný stav znalostí účastníka, výsledek případné zkoušky (např. přijímací zkouška, maturita atd.) ani dosažené hodnocení ve škole (známky).

3. Prodej zboží

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží zákazníkem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může zákazník dodavateli předložit reklamaci a požadovat

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

4. Přijetí a vyřízení reklamace

Zákazník zašle reklamaci na e-mailovou nebo doručovací adresu dodavatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách, v případě zboží pak toto zboží zašle Českou poštou na adresu dodavatele, případně po domluvě vše doručí osobně do provozovny dodavatele. V textu reklamace uvede svoje údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon), popis reklamovaného produktu (název, číslo objednávky, případně jméno účastníka kurzu atd.) a důvod reklamace (popis závady). Reklamaci lze sepsat i osobně po domluvě s oprávněnou osobou v provozovně dodavatele. Dodavatel potvrdí zákazníkovi bezodkladně, nejdéle však do dvou pracovních dní, přijetí reklamace včetně informace o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v textu reklamace. 

Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

Dodavatel informuje zákazníka o výsledku reklamace zasláním e-mailu na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v textu reklamace.

Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Volbu způsobu reklamace má zákazník.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy mu vrátí dodavatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Dodavatel vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Autorská práva

Veškeré materiály používané v rámci poskytování služeb (např. autorské učebnice, testy, on-line kurzy, videa a další autorské materiály pro podporu výuky atd.) jsou chráněny autorským právem. Vlastníkem veškerých práv je dodavatel, případně další spolupracující osoby. Bez výslovného souhlasu vlastníka práv není možné jakýkoli takový obsah dále kopírovat, šířit, zveřejňovat, předávat dalším osobám nebo umožnit jeho užívání dalšími osobami. Tyto materiály smí využívat pouze příslušný účastník kurzu nebo akce, a to pouze způsobem ke kterému je daný materiál určen.

V případě materiálů, které jsou účastníkovi zpřístupněny on-line (např. po přihlášení na webu, jedná se např. o výuková videa, další zpracované výukové materiály, on-line testy atd.), tak oprávnění k jejich použití účastníkem je časově omezeno v souladu s účelem daného kurzu nebo akce, v případě přípravných kurzů do prvního řádného termínu přijímacích zkoušek, resp. maturity atd., který je vyhlášen v aktuálním školním roce, maximálně pak do 31. 5. aktuálního školního roku. Po tomto termínu je účastník (resp. zákazník) povinen všechny případné kopie těchto materiálů ze všech svých zařízení a nosičů odstranit a nesmí je jakkoli dále využívat ani šířit.

IX. Práva a povinnosti účastníků kurzů a akcí

1. Účastník kurzu nebo akce má právo na účast ve výuce v příslušném kurzu nebo na účast na příslušné akci v rozsahu podle specifikace kurzu nebo akce a v souladu s časovým rozvrhem kurzu nebo akce.

2. Účastník kurzu nebo akce má právo využívat veškeré materiály a informace poskytnuté v rámci daného kurzu nebo akce, a to způsobem a v časovém rozpětí, které jsou definovány ve specifikaci kurzu nebo akce.

3. Účastník kurzu nebo akce má v jejich průběhu právo, pokud to tento průběh nebo jeho příslušná fáze umožňuje (tj. např. ne během testu), pokládat lektorovi dotazy a na tyto dotazy obdržet odpověď. Má také právo svobodně vyjádřit svůj názor. Vše toto musí probíhat přiměřenou formou, která nenarušuje průběh kurzu nebo akce, a je v souladu s pravidly slušného chování.

4. Účastník je povinen se během kurzu nebo akce řídit pokyny, které jsou specifikovány v pozvánce ke konkrétnímu kurzu nebo akci, která je zaslána před zahájením na e-mailovou adresu zákazníka, případně jsou uvedeny v popisu kurzu nebo akce. Účastník je také povinen se řídit pokyny lektora a dalších osob zajišťujících průběh kurzu nebo akce.

5. Účastník je povinen se na kurz nebo akci dostavit včas s dostatečným předstihem před začátkem podle pokynů v pozvánce, resp. v popisu kurzu nebo akce. Pokud není stanoveno jinak, u běžných docházkových přípravných kurzů je nutné dorazit 10 minut před začátkem a vyčkat před budovou na příchod lektora, který účastníky odvede do učebny. V případě pozdního příchodu může účastníkovi vzniknout problém s přístupem do budovy, který může v krajním případě vést i k neúčasti na kurzu nebo akci. Pokud to není výslovně domluveno jinak, mají rodiče zakázán přístup do prostor, kde probíhají kurzy a akce.

6. Pokud není výslovně uvedeno jinak, účastník se nesmí ve výukových prostorách pohybovat ve venkovní obuvi, je nutné se přezouvat. Venkovní obuv je účastník povinen před začátkem kurzu nebo akce srovnat do botníku, který je k tomuto určen, obuv nesmí být zanechána mimo botník. Výjimku z povinnosti se přezouvat tvoří pouze situace, kdy je v pokynech ke kurzu nebo akci výslovně uvedeno, že přezouvání není vyžadováno.

7. Účastník má povinnost se v průběhu kurzu nebo akce i během pobytu v prostorách, ve kterých kurz nebo akce probíhá (tj. např. i o přestávkách), řídit pravidly slušného chování (to se týká i on-line kurzů). Nesmí narušovat průběh kurzu nebo akce, vyrušovat, působit újmu dalším osobám, ohrožovat zdraví nebo majetek dalších osob nebo poškozovat prostory, ve kterých kurz nebo akce probíhá, nebo poškozovat zařízení těchto prostor (např. psát nebo kreslit po lavicích). V případě závažného porušení tohoto bodu může být účastník dočasně nebo trvale přesazen, přeřazen do jiné skupiny nebo mu může být účast v kurzu nebo na akci ukončena.

8. Účastník musí mít v průběhu kurzu nebo akce vypnutý a schovaný mobilní telefon a nesmí mít k dispozici ani používat další elektronické přístroje (např. chytré hodinky, přehrávač, tablet, notebook, kalkulačku atd.). Výjimku tvoří pouze situace, kdy je využití některého z těchto přístrojů vyžadováno přímo v rámci kurzu nebo akce.

X. Specifické podmínky pro vybrané produkty

V tomto článku jsou specifikovány obchodní podmínky pro vybrané konkrétní produkty. Tyto podmínky doplňují a upřesňují podmínky uvedené ve výše uvedených článcích. Především se zde jedná o upřesnění termínů pro přihlašování, možnosti přihlašování do již běžícího kurzu, definice stornopoplatků při zrušení přihlášky v závislosti na době před začátkem kurzu, možnosti odstoupení od smlouvy atd.

Termínem zahájení přípravných kurzů se v dalším textu v článku X rozumí termín (den) zahájení výuky v daném pololetí, který je stanoven jako den, kdy v daném školním roce a pololetí proběhne první lekce prvního docházkového přípravného kurzu. Tento jednotný termín se pak týká jak níže uvedených docházkových přípravných kurzů, On-line přípravky, ePřípravky, přípravy k přijímacím zkouškám z anglického jazyka, tak i docházkových přípravných kurzů k maturitě a individuálních přípravných kurzů (zde nehraje roli konkrétní den, kdy proběhne první lekce konkrétního kurzu).

V 1. pololetí školního roku 2024/25 je termín zahájení přípravných kurzů pondělí 30. 9. 2024. Výrazem nejpozději 14 dní před termínem zahájení přípravných kurzů se v dalším textu ve zmíněném školním roce a pololetí rozumí nejpozději do pondělí 16. 9. 2024 do půlnoci. Rozmezím 13 až 4 dny před termínem zahájení přípravných kurzů se zde rozumí rozmezí od úterý 17. 9. 2024 (včetně, tj. celý den) do čtvrtku 26. 9. 2024 do půlnoci. Dobou 3 dny před termínem zahájení přípravných kurzů a méně se zde rozumí doba od pátku 27. 9. 2024 (včetně, tj. celý den) dále.

Ve 2. pololetí školního roku 2024/25 je termín zahájení přípravných kurzů pondělí 13. 1. 2025. Výrazem nejpozději 14 dní před termínem zahájení přípravných kurzů se v dalším textu ve zmíněném školním roce a pololetí rozumí nejpozději do pondělí 30. 12. 2024 do půlnoci. Rozmezím 13 až 4 dny před termínem zahájení přípravných kurzů se zde rozumí rozmezí od úterý 31. 12. 2024 (včetně, tj. celý den) do čtvrtku 9. 1. 2025 do půlnoci. Dobou 3 dny před termínem zahájení přípravných kurzů a méně se zde rozumí doba od pátku 10. 1. 2025 (včetně, tj. celý den) dále.

Termínem zahájení víkendových přípravných kurzů se v dalším textu v článku X rozumí termín (den) zahájení výuky v daném pololetí, který je stanoven jako den, kdy v daném školním roce a pololetí proběhne první lekce prvního víkendového přípravného kurzu (tj. sobotního kurzu). Tento jednotný termín se pak týká jak všech níže uvedených víkendových přípravných kurzů (sobotních i nedělních), tak i víkendových přípravných kurzů k maturitě.

V 1. pololetí školního roku 2024/25 je termín zahájení víkendových přípravných kurzů sobota 5. 10. 2024. Výrazem nejpozději 14 dní před termínem zahájení víkendových přípravných kurzů se v dalším textu ve zmíněném školním roce a pololetí rozumí nejpozději do soboty 21. 9. 2024 do půlnoci. Rozmezím 13 až 4 dny před termínem zahájení víkendových přípravných kurzů se zde rozumí rozmezí od neděle 22. 9. 2024 (včetně, tj. celý den) do úterý 1. 10. 2024 do půlnoci. Dobou 3 dny před termínem zahájení víkendových přípravných kurzů a méně se zde rozumí doba od středy 2. 10. 2024 (včetně, tj. celý den) dále.

Ve 2. pololetí školního roku 2024/25 je termín zahájení víkendových přípravných kurzů sobota 18. 1. 2025. Výrazem nejpozději 14 dní před termínem zahájení víkendových přípravných kurzů se v dalším textu ve zmíněném školním roce a pololetí rozumí nejpozději do soboty 4. 1. 2025 do půlnoci. Rozmezím 13 až 4 dny před termínem zahájení víkendových přípravných kurzů se zde rozumí rozmezí od neděle 5. 1. 2025 (včetně, tj. celý den) do úterý 14. 1. 2025 do půlnoci. Dobou 3 dny před termínem zahájení víkendových přípravných kurzů a méně se zde rozumí doba od středy 15. 1. 2025 (včetně, tj. celý den) dále.

1. Docházkové přípravné kurzy (výuka 1 x týdně, český jazyk a matematika) – příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Výuka v tomto typu kurzu probíhá v rozsahu 10 týdnů, každý týden 2 vyučovací hodiny (tj. 2 x 45 minut plus přestávka). Součástí kurzu je učebnice, komentované klíče k řešení úloh a sada on-line testů.

Do kurzu je možné se v případě volných míst přihlásit i po jeho začátku, v tom případě účastník obdrží veškeré materiály jako ostatní účastníci, tedy i ty, které se týkají již proběhlých lekcí.

V první fázi registrace do kurzů může dodavatel nabídnout zákazníkovi slevu, která se váže na současnou objednávku dvou na sebe navazujících kurzů stejného typu ve dvou po sobě následujícíh pololetích jednoho školního roku. Možnost této slevy je v tom případně přehledně vyznačena při vkládání produktu do košíku a zákazník si může zvolit, jestli chce objednávku kurzů v obou pololetích a na to navázanou slevu využít. Uvedená sleva platí pouze při současném objednání (a využití) obou celých navazujících kurzů a při zaplacení celé fakturované ceny za oba kurzy nejpozději do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. Pokud není ve formuláři při vkládání produktu do košíku zmíněná volba přístupná, zákazník na tuto možnost a slevu nemá nárok.

Po uhrazení ceny daného produktu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, tj. zrušit registraci v kurzu, pouze v následujících případech a za následujících podmínek (konkrétní data odpovídající níže uvedeným termínům jsou uvedena v úvodní části článku X):

 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nejpozději 14 dní před termínem zahájení přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v rozmezí 13 až 4 dny před termínem zahájení přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 70 % uhrazené částky za příslušný kurz.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v době 3 dny před termínem zahájení přípravných kurzů a méně, případně během kurzu, zákazník nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené částky za příslušný kurz.

Dodavatel si vyhrazuje právo neotevřít příslušný kurz v případě, že bude na daný termín přihlášeno méně než pět účastníků v jedné skupině. Informace o zrušení tohoto kurzu bude poslána e-mailem zákazníkovi nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. V tom případě, pokud je to možné, dodavatel zákazníkovi nabídne jiný kurz ve stejném nebo jiném termínu. Pokud dodavatel zákazníkovi náhradní termín nenabídne nebo nabídnutý náhradní termín zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě dodavatel vrátí zákazníkovi celou částku uhrazenou za příslušný kurz.

V případě, že se účastník kurzu nezúčastní některých nebo všech lekcí kurzu, ať už z jakýchkoli důvodů, s níže uvedenou výjimkou na základě dlouhodobé nemoci, nevzniká mu tak nárok na vrácení žádné části kurzovného. Pokud je to možné, je v tomto případě zákazníkovi nabídnuto absolvování příslušných lekcí v náhradním termínu v adekvátním kurzu s jinou skupinou, pokud takovýto termín existuje. Náhradní termín v prezenčním kurzu je však obvykle možný pouze ve stejném týdnu, kdy se konala zameškaná lekce. Pokud jsou nabízeny on-line náhrady, pak tyto probíhají obvykle o týden později. Bez ohledu na náhradní termín má však účastník k dispozici veškeré výše uvedené materiály kurzu včetně materiálů použitých na zameškaných lekcích.

Výjimku z předchozího ujednání tvoří situace, kdy je účastník kurzu dlouhodobě nemocný, přičemž po tuto dobu nemůže ze zdravotních důvodů navštěvovat příslušný kurz ani náhradní on-line hodiny (pokud jsou k dispozici) tak, že se nemůže zúčastnit nejméně pěti po sobě bezprostředně následujících lekcí v rámci jednoho kurzu v jednom pololetí. V tom případě může zákazník odstoupit od smlouvy a požádat o vrácení přiměřené částky odpovídající části kurzu, které se účastník po dobu trvání této nemoci nemohl zúčastnit. V tomto případě si dodavatel vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi příslušné lékařské potvrzení. Bez doložení tohoto lékařského potvrzení, které obsahuje všechny potřebné údaje k prokázání onemocnění účastníka, a tím i jeho neschopnosti absolvovat celý kurz nebo příslušnou část, není odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů možné. Žádost o odstoupení od smlouvy spolu s lékařským potvrzením musí být dodavateli doručena bez zbytečného prodlení, nejpozději však v termínu konání poslední lekce kurzu. Tato výjimka ze zdravotních důvodů se netýká situace, kdy se účastník nemůže účastnit kurzu z důvodu jiného omezení, např. na základě nařízených hygienických opatření, sem patří i účastníkovi nařízená karanténa nebo izolace.

V případě, že dojde k omezení podmínek pro konání kurzu z vyšší moci (sem spadá i např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), tj. např. při nemožnosti pořádání kurzu v prezenční formě, omezení počtu účastníků, omezení podmínek pořádání atd., má dodavatel právo změnit formu kurzu z prezenční na distanční s tím, že obsah i rozsah látky kurzu bude zachován. Změna formy výuky se může týkat celého kurzu nebo jeho části. V tomto případě není tato změna považována za podstatnou změnu sjednaných podmínek a zákazník není oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy ani žádat slevu z platby za kurz nebo jinou kompenzaci. Zmíněným omezením počtu účastníků je např. i situace, kdy by např. v rámci vyhlášených hygienických opatření nebylo možné v učebnách dodavatele využívaných pro tyto přípravné kurzy učit současně nejméně 12 studentů v každé učebně (tj. pokud nebude splněno, že včetně lektora je povolena účast min 13 osob v každé této učebně, a to i při současné výuce ve všech učebnách a je povolen pohyb odpovídajícího celkového počtu osob ve společných prostorách provozovny dodavatele). Distanční forma výuky by pak v kurzech probíhala formou on-line výuky v termínech podle původního rozvrhu. Účastníci kurzu by obdrželi odkaz pro připojení k on-line hodině, pomocí kterého by se vždy účastníci jedné skupiny v daném čase spojili s lektorem a proběhla by on-line výuka. Veškerý výklad a kontrola domácích úkolů by probíhaly pouze v rámci příslušné on-line hodiny. V případě on-line výuky se zákazník zavazuje pro připojení k on-line hodinám používat osobní počítač nebo notebook opatřený mikrofonem a kamerou a s internetovým připojením, vše toto  v přiměřeném technickém stavu a s dostatečnými parametry, které odpovídají uvedenému účelu. Pokud on-line hodina nebo její část neproběhne z důvodů vzniklých na straně dodavatele, bude účastníkům nabídnuta náhradní hodina nebo její část, případně, pokud není náhrada možná, pak bude zákazníkům poskytnuta přiměřená finanční kompenzace. Účastník kurzu, který se v daném termínu nepřipojí do on-line hodiny, případně se v průběhu on-line hodiny odpojí z důvodů vzniklých na jeho straně nebo se z důvodů vzniklých na jeho straně nemůže hodiny plnohodnotně účastnit (má problémy s obrazem, se zvukem atd.), nemá nárok na náhradu dané hodiny ani na žádnou finanční kompenzaci. Kritérium pro rozhodnutí, na čí straně vznikly důvody, pro které se účastník nemohl plnohodnotně nebo vůbec účastnit on-line hodiny nebo její části je v případě více účastníků v dané hodině následující: Pokud je v on-line hodině ve stejné chvíli připojen nejméně jeden další účastník, který se hodiny plnohodnotně účastní (tj. je připojen a funguje mu spojení pro přenos obrazu i zvuku), pak se má za to, že důvody (problém) leží na straně účastníka. Pokud dojde současně k odpojení všech účastníků, resp. všichni účastníci se ze stejného důvodu nemohou plnohodnotně účastnit on-line hodiny, pak se má za to, že důvody leží na straně dodavatele. V případě, že by se omezení prezenční výuky týkalo celého kurzu nebo jeho větší časti, může být učebnice, která tvoří součást kurzu, nahrazena pracovními listy, případně dalšími elektronicky předávanými materiály. On-line výuka by probíhala takovým způsobem, aby tvořila plnohodnotnou náhradu prezenčního kurzu.

Veškeré materiály kurzu umístěné v neveřejné oblasti webu jsou účastníkovi přístupné až do prvního řádného termínu přijímacích zkoušek, který je vyhlášen v aktuálním školním roce, maximálně pak do 31. 5. aktuálního školního roku.

2. Víkendové přípravné kurzy (český jazyk a matematika) – příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Výuka v tomto typu kurzu probíhá v rozsahu pěti setkání, každé setkání obsahuje 4 vyučovací hodiny (tj. 4 x 45 minut plus přestávky). Součástí kurzu je učebnice, komentované klíče k řešení úloh a sada on-line testů.

Do kurzu je možné se v případě volných míst přihlásit i po jeho začátku, v tom případě účastník obdrží veškeré materiály jako ostatní účastníci, tedy i ty, které se týkají již proběhlých lekcí.

V první fázi registrace do kurzů může dodavatel nabídnout zákazníkovi slevu, která se váže na současnou objednávku dvou na sebe navazujících kurzů stejného typu ve dvou po sobě následujícíh pololetích jednoho školního roku. Možnost této slevy je v tom případně přehledně vyznačena při vkládání produktu do košíku a zákazník si může zvolit, jestli chce objednávku kurzů v obou pololetích a na to navázanou slevu využít. Uvedená sleva platí pouze při současném objednání (a využití) obou celých navazujících kurzů a při zaplacení celé fakturované ceny za oba kurzy nejpozději do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. Pokud není ve formuláři při vkládání produktu do košíku zmíněná volba přístupná, zákazník na tuto možnost a slevu nemá nárok.

Po uhrazení ceny daného produktu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, tj. zrušit registraci v kurzu, pouze v následujících případech a za následujících podmínek (konkrétní data odpovídající níže uvedeným termínům jsou uvedena v úvodní části článku X):

 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nejpozději 14 dní před termínem zahájení víkendových přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v rozmezí 13 až 4 dny před termínem zahájení víkendových přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 70 % uhrazené částky za příslušný kurz.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v době 3 dny před termínem zahájení víkendových přípravných kurzů a méně, případně během kurzu, zákazník nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené částky za příslušný kurz.

Dodavatel si vyhrazuje právo neotevřít příslušný kurz v případě, že bude na daný termín přihlášeno méně než pět účastníků v jedné skupině. Informace o zrušení tohoto kurzu bude poslána e-mailem zákazníkovi nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. V tom případě, pokud je to možné, dodavatel zákazníkovi nabídne jiný kurz ve stejném nebo jiném termínu. Pokud dodavatel zákazníkovi náhradní termín nenabídne nebo nabídnutý náhradní termín zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě dodavatel vrátí zákazníkovi celou částku uhrazenou za příslušný kurz.

V případě, že se účastník kurzu nezúčastní některých nebo všech lekcí kurzu, ať už z jakýchkoli důvodů, s níže uvedenou výjimkou na základě dlouhodobé nemoci, nevzniká mu tak nárok na vrácení žádné části kurzovného. Pokud je to možné, je v tomto případě zákazníkovi nabídnuto absolvování příslušných lekcí v náhradním termínu v adekvátním kurzu s jinou skupinou, pokud takovýto termín existuje. Náhradní termín v prezenčním kurzu je však obvykle možný pouze stejný víkend, kdy se konala zameškaná lekce. Bez ohledu na náhradní termín má však účastník k dispozici veškeré výše uvedené materiály kurzu včetně materiálů použitých na zameškaných lekcích.

Výjimku z předchozího ujednání tvoří situace, kdy je účastník kurzu dlouhodobě nemocný, přičemž po tuto dobu nemůže ze zdravotních důvodů navštěvovat příslušný kurz ani náhradní on-line hodiny (pokud jsou k dispozici) tak, že se nemůže zúčastnit nejméně tří po sobě bezprostředně následujících víkendových setkání v rámci jednoho kurzu v jednom pololetí. V tom případě může zákazník odstoupit od smlouvy a požádat o vrácení přiměřené částky odpovídající části kurzu, které se účastník po dobu trvání této nemoci nemohl zúčastnit. V tomto případě si dodavatel vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi příslušné lékařské potvrzení. Bez doložení tohoto lékařského potvrzení, které obsahuje všechny potřebné údaje k prokázání onemocnění účastníka, a tím i jeho neschopnosti absolvovat celý kurz nebo příslušnou část, není odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů možné. Žádost o odstoupení od smlouvy spolu s lékařským potvrzením musí být dodavateli doručena bez zbytečného prodlení, nejpozději však v termínu konání poslední lekce kurzu. Tato výjimka ze zdravotních důvodů se netýká situace, kdy se účastník nemůže účastnit kurzu z důvodu jiného omezení, např. na základě nařízených hygienických opatření, sem patří i účastníkovi nařízená karanténa nebo izolace.

V případě, že dojde k omezení podmínek pro konání kurzu z vyšší moci (sem spadá i např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), tj. např. při nemožnosti pořádání kurzu v prezenční formě, omezení počtu účastníků, omezení podmínek pořádání atd., má dodavatel právo změnit formu kurzu z prezenční na distanční s tím, že obsah i rozsah látky kurzu bude zachován. Změna formy výuky se může týkat celého kurzu nebo jeho části. V tomto případě není tato změna považována za podstatnou změnu sjednaných podmínek a zákazník není oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy ani žádat slevu z platby za kurz nebo jinou kompenzaci. Zmíněným omezením počtu účastníků je např. i situace, kdy by např. v rámci vyhlášených hygienických opatření nebylo možné v učebnách dodavatele využívaných pro tyto přípravné kurzy učit současně nejméně 12 studentů v každé učebně (tj. pokud nebude splněno, že včetně lektora je povolena účast min 13 osob v každé této učebně, a to i při současné výuce ve všech učebnách a je povolen pohyb odpovídajícího celkového počtu osob ve společných prostorách provozovny dodavatele). Distanční forma výuky by pak v kurzech probíhala formou on-line výuky v termínech podle původního rozvrhu. Účastníci kurzu by obdrželi odkaz pro připojení k on-line hodině, pomocí kterého by se vždy účastníci jedné skupiny v daném čase spojili s lektorem a proběhla by on-line výuka. Veškerý výklad a kontrola domácích úkolů by probíhaly pouze v rámci příslušné on-line hodiny. V případě on-line výuky se zákazník zavazuje pro připojení k on-line hodinám používat osobní počítač nebo notebook opatřený mikrofonem a kamerou a s internetovým připojením, vše toto  v přiměřeném technickém stavu a s dostatečnými parametry, které odpovídají uvedenému účelu. Pokud on-line hodina nebo její část neproběhne z důvodů vzniklých na straně dodavatele, bude účastníkům nabídnuta náhradní hodina nebo její část, případně, pokud není náhrada možná, pak bude zákazníkům poskytnuta přiměřená finanční kompenzace. Účastník kurzu, který se v daném termínu nepřipojí do on-line hodiny, případně se v průběhu on-line hodiny odpojí z důvodů vzniklých na jeho straně nebo se z důvodů vzniklých na jeho straně nemůže hodiny plnohodnotně účastnit (má problémy s obrazem, se zvukem atd.), nemá nárok na náhradu dané hodiny ani na žádnou finanční kompenzaci. Kritérium pro rozhodnutí, na čí straně vznikly důvody, pro které se účastník nemohl plnohodnotně nebo vůbec účastnit on-line hodiny nebo její části je v případě více účastníků v dané hodině následující: Pokud je v on-line hodině ve stejné chvíli připojen nejméně jeden další účastník, který se hodiny plnohodnotně účastní (tj. je připojen a funguje mu spojení pro přenos obrazu i zvuku), pak se má za to, že důvody (problém) leží na straně účastníka. Pokud dojde současně k odpojení všech účastníků, resp. všichni účastníci se ze stejného důvodu nemohou plnohodnotně účastnit on-line hodiny, pak se má za to, že důvody leží na straně dodavatele. V případě, že by se omezení prezenční výuky týkalo celého kurzu nebo jeho větší časti, může být učebnice, která tvoří součást kurzu, nahrazena pracovními listy, případně dalšími elektronicky předávanými materiály. On-line výuka by probíhala takovým způsobem, aby tvořila plnohodnotnou náhradu prezenčního kurzu.

Veškeré materiály kurzu umístěné v neveřejné oblasti webu jsou účastníkovi přístupné až do prvního řádného termínu přijímacích zkoušek, který je vyhlášen v aktuálním školním roce, maximálně pak do 31. 5. aktuálního školního roku.

3. On-line přípravka (výuka 1 x týdně, český jazyk a matematika) – příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Výuka v tomto typu kurzu probíhá on-line v rozsahu 10 týdnů, každý týden 2 vyučovací hodiny (tj. 2 x 45 minut plus přestávka). Součástí kurzu je učebnice nebo pracovní listy, komentované klíče k řešení úloh a sada on-line testů.

Do kurzu je možné se v případě volných míst přihlásit i po jeho začátku, v tom případě účastník obdrží veškeré materiály jako ostatní účastníci, tedy i ty, které se týkají již proběhlých lekcí.

V první fázi registrace do kurzů může dodavatel nabídnout zákazníkovi slevu, která se váže na současnou objednávku dvou na sebe navazujících kurzů stejného typu ve dvou po sobě následujícíh pololetích jednoho školního roku. Možnost této slevy je v tom případně přehledně vyznačena při vkládání produktu do košíku a zákazník si může zvolit, jestli chce objednávku kurzů v obou pololetích a na to navázanou slevu využít. Uvedená sleva platí pouze při současném objednání (a využití) obou celých navazujících kurzů a při zaplacení celé fakturované ceny za oba kurzy nejpozději do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. Pokud není ve formuláři při vkládání produktu do košíku zmíněná volba přístupná, zákazník na tuto možnost a slevu nemá nárok.

Po uhrazení ceny daného produktu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, tj. zrušit registraci v kurzu, pouze v následujících případech a za následujících podmínek (konkrétní data odpovídající níže uvedeným termínům jsou uvedena v úvodní části článku X):

 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nejpozději 14 dní před termínem zahájení přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v rozmezí 13 až 4 dny před termínem zahájení přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 70 % uhrazené částky za příslušný kurz.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v době 3 dny před termínem zahájení přípravných kurzů a méně, případně během kurzu, zákazník nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené částky za příslušný kurz.

Dodavatel si vyhrazuje právo neotevřít příslušný kurz v případě, že bude na daný termín přihlášeno méně než pět účastníků v jedné skupině. Informace o zrušení tohoto kurzu bude poslána e-mailem zákazníkovi nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. V tom případě, pokud je to možné, dodavatel zákazníkovi nabídne jiný kurz ve stejném nebo jiném termínu. Pokud dodavatel zákazníkovi náhradní termín nenabídne nebo nabídnutý náhradní termín zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě dodavatel vrátí zákazníkovi celou částku uhrazenou za příslušný kurz.

V případě, že se účastník kurzu nezúčastní některých nebo všech lekcí kurzu, ať už z jakýchkoli důvodů, s níže uvedenou výjimkou na základě dlouhodobé nemoci, nevzniká mu tak nárok na vrácení žádné části kurzovného. Pokud je to možné, je v tomto případě zákazníkovi nabídnuto absolvování příslušných lekcí v náhradním termínu v adekvátním kurzu s jinou skupinou, pokud takovýto termín existuje. Náhradní termín je však obvykle možný pouze ve stejném týdnu, kdy se konala zameškaná lekce. Pokud jsou nabízeny samostatné on-line náhrady, pak tyto probíhají obvykle o týden později. Bez ohledu na náhradní termín má však účastník k dispozici veškeré výše uvedené materiály kurzu včetně materiálů použitých na zameškaných lekcích.

Výjimku z předchozího ujednání tvoří situace, kdy je účastník kurzu dlouhodobě nemocný, přičemž po tuto dobu se nemůže ze zdravotních důvodů účastnit výuky v příslušném kurzu ani v případných náhradních hodinách (pokud jsou k dispozici) tak, že se nemůže zúčastnit nejméně pěti po sobě bezprostředně následujících lekcí v rámci jednoho kurzu v jednom pololetí. V tom případě může zákazník  požádat o vrácení přiměřené částky odpovídající části kurzu, které se účastník po dobu trvání této nemoci nemohl zúčastnit. V tomto případě si dodavatel vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi příslušné lékařské potvrzení. Bez doložení tohoto lékařského potvrzení, které obsahuje všechny potřebné údaje k prokázání onemocnění účastníka a  k jeho neschopnosti absolvovat celý kurz nebo příslušnou část, není odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů možné. Žádost o odstoupení od smlouvy spolu s lékařským potvrzením musí být dodavateli doručena bez zbytečného prodlení, nejpozději však v termínu konání poslední lekce kurzu. Tato výjimka ze zdravotních důvodů se netýká situace, kdy charakter onemocnění nebrání účastníkovi v účasti na on-line hodinách. Netýká se ani situace, kdy má účastník jiná omezení, např. na základě nařízených hygienických opatření, sem patří i účastníkovi nařízená karanténa nebo izolace.

Účastníci tohoto typu kuzu budou pracovat s učebnicí (nebo budou místo učebnice pravidelně dostávat po přihlášení v neveřejné oblasti webu pracovní listy), se kterou budou pracovat při on-line výuce i při plnění domácích úkolů. Účastníci kurzu obdrží odkaz pro připojení k on-line hodině, pomocí kterého se vždy účastníci jedné skupiny v daném čase spojí s lektorem daného předmětu a proběhne on-line výuka. Následně proběhne ve stejné on-line místnosti výuka druhého předmětu. Veškerý výklad a kontrola domácích úkolů bude probíhat pouze v rámci příslušné on-line hodiny, domácí úkoly se ke kontrole neodesílají. Odesláním přihlášky do tohoto kurzu se zákazník zavazuje pro připojení k on-line hodinám používat osobní počítač nebo notebook opatřený mikrofonem a kamerou a s internetovým připojením, vše toto  v přiměřeném technickém stavu a s dostatečnými parametry, které odpovídají uvedenému účelu.

Pokud on-line hodina nebo její část neproběhne z důvodů vzniklých na straně dodavatele, bude účastníkům nabídnuta náhradní hodina nebo její část, případně, pokud není náhrada možná, pak bude zákazníkům poskytnuta přiměřená finanční kompenzace. Účastník kurzu, který se v daném termínu nepřipojí do on-line hodiny, případně se v průběhu on-line hodiny odpojí z důvodů vzniklých na jeho straně nebo se z důvodů vzniklých na jeho straně nemůže hodiny plnohodnotně účastnit (má problémy s obrazem, se zvukem atd.), nemá nárok na náhradu dané hodiny ani na žádnou finanční kompenzaci. Kritérium pro rozhodnutí, na čí straně vznikly důvody, pro které se účastník nemohl plnohodnotně nebo vůbec účastnit on-line hodiny nebo její části je v případě více účastníků v dané hodině následující: Pokud je v on-line hodině ve stejné chvíli připojen nejméně jeden další účastník, který se hodiny plnohodnotně účastní (tj. je připojen a funguje mu spojení pro přenos obrazu i zvuku), pak se má za to, že důvody (problém) leží na straně účastníka. Pokud dojde současně k odpojení všech účastníků, resp. všichni účastníci se ze stejného důvodu nemohou plnohodnotně účastnit on-line hodiny, pak se má za to, že důvody leží na straně dodavatele.

Veškeré materiály kurzu umístěné v neveřejné oblasti webu jsou účastníkovi přístupné až do prvního řádného termínu přijímacích zkoušek, který je vyhlášen v aktuálním školním roce, maximálně pak do 31. 5. aktuálního školního roku.

4. ePřípravka (dálkové přípravné kurzy, český jazyk a matematika) – příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Výuka v tomto typu kurzu probíhá dálkově v rozsahu 10 lekcí, každý týden jedna lekce. Součástí kurzu jsou materiály v elektronické podobě, které účastník dostává průběžně přes www rozhraní a sada on-line testů. V každé lekci účastník vypracuje domácí úkol, který odesílá přes www rozhraní a tento úkol se mu následně vrací opravený a okomentovaný lektorem a spolu s tím je mu zpřístupněn komentovaný klíč.

Do kurzu je možné se v případě volných míst přihlásit i po jeho začátku, i v tom případě zákazník hradí plnou cenu kurzu. Účastník v tomto případě obdrží veškeré materiály, tedy i ty, které se týkají již proběhlých lekcí a má právo vypracovat a odevzdat veškeré domácí úkoly, které proběhly před jeho nástupem do kurzu a v případě odevzdání domácích úkolů před ukončením kurzu má nárok na opravení a okomentování všech těchto odevzdaných úkolů lektory. Termín ukončení kurzu je stejný pro všechny účastníky kurzu bez ohledu na termín jejich nástupu do kurzu.

V první fázi registrace do kurzů může dodavatel nabídnout zákazníkovi slevu, která se váže na současnou objednávku dvou na sebe navazujících kurzů stejného typu ve dvou po sobě následujícíh pololetích jednoho školního roku. Možnost této slevy je v tom případně přehledně vyznačena při vkládání produktu do košíku a zákazník si může zvolit, jestli chce objednávku kurzů v obou pololetích a na to navázanou slevu využít. Uvedená sleva platí pouze při současném objednání (a využití) obou celých navazujících kurzů a při zaplacení celé fakturované ceny za oba kurzy nejpozději do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. Pokud není ve formuláři při vkládání produktu do košíku zmíněná volba přístupná, zákazník na tuto možnost a slevu nemá nárok.

Po uhrazení ceny daného produktu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, tj. zrušit registraci v kurzu, pouze v následujících případech a za následujících podmínek (konkrétní data odpovídající níže uvedeným termínům jsou uvedena v úvodní části článku X):

 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nejpozději 14 dní před termínem zahájení přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v rozmezí 13 až 4 dny před termínem zahájení přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 70 % uhrazené částky za příslušný kurz.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v době 3 dny před termínem zahájení přípravných kurzů a méně, případně během kurzu, zákazník nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené částky za příslušný kurz.

V případě, že účastník kurzu nevypracuje některé nebo všechny domácí úkoly do termínu konce kurzu, ať už z jakýchkoli důvodů, nevzniká mu tak nárok na vrácení žádné části kurzovného. Bez ohledu na nevypracování domácích úkolů má však účastník k dispozici veškeré výše uvedené materiály kurzu.

Případy, kdy je účastník kurzu dlouhodobě nemocný a není z toho důvodu schopen účastnit se kurzu, budou řešeny individuálně. V případě, že má zákazník zájem takovouto situaci řešit, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit dodavateli.

Veškeré materiály kurzu umístěné v neveřejné oblasti webu jsou účastníkovi přístupné až do prvního řádného termínu přijímacích zkoušek, který je vyhlášen v aktuálním školním roce, maximálně pak do 31. 5. aktuálního školního roku.

5. Základy křesťanské nauky

Výuka v tomto typu kurzu probíhá v rozsahu pěti setkání, každé setkání obsahuje 2 vyučovací hodiny (tj. 2 x 45 minut plus přestávka). Součástí kurzu je učebnice, klíče k řešení úloh a sada on-line testů.

Do kurzu je možné se v případě volných míst přihlásit i po jeho začátku, v tom případě účastník obdrží veškeré materiály jako ostatní účastníci, tedy i ty, které se týkají již proběhlých lekcí.

V první fázi registrace do kurzů může dodavatel nabídnout zákazníkovi slevu, která se váže na současnou objednávku dvou na sebe navazujících kurzů stejného typu ve dvou po sobě následujícíh pololetích jednoho školního roku. Možnost této slevy je v tom případně přehledně vyznačena při vkládání produktu do košíku a zákazník si může zvolit, jestli chce objednávku kurzů v obou pololetích a na to navázanou slevu využít. Uvedená sleva platí pouze při současném objednání (a využití) obou celých navazujících kurzů a při zaplacení celé fakturované ceny za oba kurzy nejpozději do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. Pokud není ve formuláři při vkládání produktu do košíku zmíněná volba přístupná, zákazník na tuto možnost a slevu nemá nárok.

Po uhrazení ceny daného produktu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, tj. zrušit registraci v kurzu, pouze v následujících případech a za následujících podmínek (způsob určení konkrétních dat z níže uvedených termínů je zřejmý z úvodní části článku X):

 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nejpozději 14 dní před dnem konání první lekce kurzu dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v rozmezí 13 až 4 dny před dnem konání první lekce kurzu dodavatel vrátí zákazníkovi 70 % uhrazené částky za příslušný kurz.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v době 3 dny před dnem konání první lekce kurzu a méně, případně během kurzu, zákazník nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené částky za příslušný kurz.

Dodavatel si vyhrazuje právo neotevřít příslušný kurz v případě, že bude na daný termín přihlášeno méně než pět účastníků v jedné skupině. Informace o zrušení tohoto kurzu bude poslána e-mailem zákazníkovi nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. V tom případě, pokud je to možné, dodavatel zákazníkovi nabídne jiný kurz ve stejném nebo jiném termínu. Pokud dodavatel zákazníkovi náhradní termín nenabídne nebo nabídnutý náhradní termín zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě dodavatel vrátí zákazníkovi celou částku uhrazenou za příslušný kurz.

V případě, že se účastník kurzu nezúčastní některých nebo všech setkání kurzu, ať už z jakýchkoli důvodů, s níže uvedenou výjimkou na základě dlouhodobé nemoci, nevzniká mu tak nárok na vrácení žádné části kurzovného. Pokud je to možné, je v tomto případě zákazníkovi nabídnuto absolvování příslušných lekcí v náhradním termínu s jinou skupinou, pokud takovýto termín existuje. Bez ohledu na náhradní termín má však účastník k dispozici veškeré výše uvedené materiály kurzu včetně materiálů použitých na zameškaných lekcích.

Výjimku z předchozího ujednání tvoří situace, kdy je účastník kurzu dlouhodobě nemocný, přičemž po tuto dobu nemůže ze zdravotních důvodů navštěvovat příslušný kurz ani náhradní hodiny (pokud jsou k dispozici) tak, že se nemůže zúčastnit nejméně tří po sobě bezprostředně následujících setkání v rámci jednoho kurzu v jednom pololetí. V tom případě může zákazník odstoupit od smlouvy a požádat o vrácení přiměřené částky odpovídající části kurzu, které se účastník po dobu trvání této nemoci nemohl zúčastnit. V tomto případě si dodavatel vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi příslušné lékařské potvrzení. Bez doložení tohoto lékařského potvrzení, které obsahuje všechny potřebné údaje k prokázání onemocnění účastníka, a tím i jeho neschopnosti absolvovat celý kurz nebo příslušnou část, není odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů možné. Žádost o odstoupení od smlouvy spolu s lékařským potvrzením musí být dodavateli doručena bez zbytečného prodlení, nejpozději však v termínu konání poslední lekce kurzu. Tato výjimka ze zdravotních důvodů se netýká situace, kdy se účastník nemůže účastnit kurzu z důvodu jiného omezení, např. na základě nařízených hygienických opatření, sem patří i účastníkovi nařízená karanténa nebo izolace.

V případě, že dojde k omezení podmínek pro konání kurzu z vyšší moci (sem spadá i např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), tj. např. při nemožnosti pořádání kurzu v prezenční formě, omezení počtu účastníků, omezení podmínek pořádání atd., má dodavatel právo změnit formu kurzu z prezenční na distanční s tím, že obsah i rozsah látky kurzu bude zachován. Změna formy výuky se může týkat celého kurzu nebo jeho části. V tomto případě není tato změna považována za podstatnou změnu sjednaných podmínek a zákazník není oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy ani žádat slevu z platby za kurz nebo jinou kompenzaci. Zmíněným omezením počtu účastníků je např. i situace, kdy by např. v rámci vyhlášených hygienických opatření nebylo možné v učebnách dodavatele využívaných pro tyto přípravné kurzy učit současně nejméně 12 studentů v každé učebně (tj. pokud nebude splněno, že včetně lektora je povolena účast min 13 osob v každé této učebně, a to i při současné výuce ve všech učebnách a je povolen pohyb odpovídajícího celkového počtu osob ve společných prostorách provozovny dodavatele). Distanční forma výuky by pak v kurzech probíhala formou on-line výuky v termínech podle původního rozvrhu. Účastníci kurzu by obdrželi odkaz pro připojení k on-line hodině, pomocí kterého by se vždy účastníci jedné skupiny v daném čase spojili s lektorem a proběhla by on-line výuka. Veškerý výklad a kontrola domácích úkolů by probíhaly pouze v rámci příslušné on-line hodiny. V případě on-line výuky se zákazník zavazuje pro připojení k on-line hodinám používat osobní počítač nebo notebook opatřený mikrofonem a kamerou a s internetovým připojením, vše toto  v přiměřeném technickém stavu a s dostatečnými parametry, které odpovídají uvedenému účelu. Pokud on-line hodina nebo její část neproběhne z důvodů vzniklých na straně dodavatele, bude účastníkům nabídnuta náhradní hodina nebo její část, případně, pokud není náhrada možná, pak bude zákazníkům poskytnuta přiměřená finanční kompenzace. Účastník kurzu, který se v daném termínu nepřipojí do on-line hodiny, případně se v průběhu on-line hodiny odpojí z důvodů vzniklých na jeho straně nebo se z důvodů vzniklých na jeho straně nemůže hodiny plnohodnotně účastnit (má problémy s obrazem, se zvukem atd.), nemá nárok na náhradu dané hodiny ani na žádnou finanční kompenzaci. Kritérium pro rozhodnutí, na čí straně vznikly důvody, pro které se účastník nemohl plnohodnotně nebo vůbec účastnit on-line hodiny nebo její části je v případě více účastníků v dané hodině následující: Pokud je v on-line hodině ve stejné chvíli připojen nejméně jeden další účastník, který se hodiny plnohodnotně účastní (tj. je připojen a funguje mu spojení pro přenos obrazu i zvuku), pak se má za to, že důvody (problém) leží na straně účastníka. Pokud dojde současně k odpojení všech účastníků, resp. všichni účastníci se ze stejného důvodu nemohou plnohodnotně účastnit on-line hodiny, pak se má za to, že důvody leží na straně dodavatele. V případě, že by se omezení prezenční výuky týkalo celého kurzu nebo jeho větší časti, může být učebnice, která tvoří součást kurzu, nahrazena pracovními listy, případně dalšími elektronicky předávanými materiály. On-line výuka by probíhala takovým způsobem, aby tvořila plnohodnotnou náhradu prezenčního kurzu.

Veškeré materiály kurzu umístěné v neveřejné oblasti webu jsou účastníkovi přístupné až do prvního řádného termínu přijímacích zkoušek, který je vyhlášen v aktuálním školním roce, maximálně pak do 31. 5. aktuálního školního roku.

6. Příprava k přijímacím zkouškám z anglického jazyka

Výuka v tomto typu kurzu probíhá v rozsahu 10 týdnů, každý týden 1 vyučovací hodina (tj. 1 x 45 minut). Součástí kurzu je učebnice, klíče k řešení úloh a sada on-line testů.

Do kurzu je možné se v případě volných míst přihlásit i po jeho začátku, v tom případě účastník obdrží veškeré materiály jako ostatní účastníci, tedy i ty, které se týkají již proběhlých lekcí.

V první fázi registrace do kurzů může dodavatel nabídnout zákazníkovi slevu, která se váže na současnou objednávku dvou na sebe navazujících kurzů stejného typu ve dvou po sobě následujícíh pololetích jednoho školního roku. Možnost této slevy je v tom případně přehledně vyznačena při vkládání produktu do košíku a zákazník si může zvolit, jestli chce objednávku kurzů v obou pololetích a na to navázanou slevu využít. Uvedená sleva platí pouze při současném objednání (a využití) obou celých navazujících kurzů a při zaplacení celé fakturované ceny za oba kurzy nejpozději do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. Pokud není ve formuláři při vkládání produktu do košíku zmíněná volba přístupná, zákazník na tuto možnost a slevu nemá nárok.

Po uhrazení ceny daného produktu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, tj. zrušit registraci v kurzu, pouze v následujících případech a za následujících podmínek (konkrétní data odpovídající níže uvedeným termínům jsou uvedena v úvodní části článku X):

 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nejpozději 14 dní před termínem zahájení přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v rozmezí 13 až 4 dny před termínem zahájení přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 70 % uhrazené částky za příslušný kurz.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v době 3 dny před termínem zahájení přípravných kurzů a méně, případně během kurzu, zákazník nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené částky za příslušný kurz.

Dodavatel si vyhrazuje právo neotevřít příslušný kurz v případě, že bude na daný termín přihlášeno méně než pět účastníků v jedné skupině. Informace o zrušení tohoto kurzu bude poslána e-mailem zákazníkovi nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. V tom případě, pokud je to možné, dodavatel zákazníkovi nabídne jiný kurz ve stejném nebo jiném termínu. Pokud dodavatel zákazníkovi náhradní termín nenabídne nebo nabídnutý náhradní termín zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě dodavatel vrátí zákazníkovi celou částku uhrazenou za příslušný kurz.

V případě, že se účastník kurzu nezúčastní některých nebo všech lekcí kurzu, ať už z jakýchkoli důvodů, s níže uvedenou výjimkou na základě dlouhodobé nemoci, nevzniká mu tak nárok na vrácení žádné části kurzovného. Pokud je to možné, je v tomto případě zákazníkovi nabídnuto absolvování příslušných lekcí v náhradním termínu s jinou skupinou, pokud takovýto termín existuje. Náhradní termín je však obvykle možný pouze ve stejném týdnu, kdy se konala zameškaná lekce. Bez ohledu na náhradní termín má však účastník k dispozici veškeré výše uvedené materiály kurzu včetně materiálů použitých na zameškaných lekcích.

Výjimku z předchozího ujednání tvoří situace, kdy je účastník kurzu dlouhodobě nemocný, přičemž po tuto dobu nemůže ze zdravotních důvodů navštěvovat příslušný kurz ani náhradní hodiny (pokud jsou k dispozici) tak, že se nemůže zúčastnit nejméně pěti po sobě bezprostředně následujících lekcí v rámci jednoho kurzu v jednom pololetí. V tom případě může zákazník odstoupit od smlouvy a požádat o vrácení přiměřené částky odpovídající části kurzu, které se účastník po dobu trvání této nemoci nemohl zúčastnit. V tomto případě si dodavatel vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi příslušné lékařské potvrzení. Bez doložení tohoto lékařského potvrzení, které obsahuje všechny potřebné údaje k prokázání onemocnění účastníka, a tím i jeho neschopnosti absolvovat celý kurz nebo příslušnou část, není odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů možné. Žádost o odstoupení od smlouvy spolu s lékařským potvrzením musí být dodavateli doručena bez zbytečného prodlení, nejpozději však v termínu konání poslední lekce kurzu. Tato výjimka ze zdravotních důvodů se netýká situace, kdy se účastník nemůže účastnit kurzu z důvodu jiného omezení, např. na základě nařízených hygienických opatření, sem patří i účastníkovi nařízená karanténa nebo izolace.

V případě, že dojde k omezení podmínek pro konání kurzu z vyšší moci (sem spadá i např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), tj. např. při nemožnosti pořádání kurzu v prezenční formě, omezení počtu účastníků, omezení podmínek pořádání atd., má dodavatel právo změnit formu kurzu z prezenční na distanční s tím, že obsah i rozsah látky kurzu bude zachován. Změna formy výuky se může týkat celého kurzu nebo jeho části. V tomto případě není tato změna považována za podstatnou změnu sjednaných podmínek a zákazník není oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy ani žádat slevu z platby za kurz nebo jinou kompenzaci. Zmíněným omezením počtu účastníků je např. i situace, kdy by např. v rámci vyhlášených hygienických opatření nebylo možné v učebnách dodavatele využívaných pro tyto přípravné kurzy učit současně nejméně 12 studentů v každé učebně (tj. pokud nebude splněno, že včetně lektora je povolena účast min 13 osob v každé této učebně, a to i při současné výuce ve všech učebnách a je povolen pohyb odpovídajícího celkového počtu osob ve společných prostorách provozovny dodavatele). Distanční forma výuky by pak v kurzech probíhala formou on-line výuky v termínech podle původního rozvrhu. Účastníci kurzu by obdrželi odkaz pro připojení k on-line hodině, pomocí kterého by se vždy účastníci jedné skupiny v daném čase spojili s lektorem a proběhla by on-line výuka. Veškerý výklad a kontrola domácích úkolů by probíhaly pouze v rámci příslušné on-line hodiny. V případě on-line výuky se zákazník zavazuje pro připojení k on-line hodinám používat osobní počítač nebo notebook opatřený mikrofonem a kamerou a s internetovým připojením, vše toto  v přiměřeném technickém stavu a s dostatečnými parametry, které odpovídají uvedenému účelu. Pokud on-line hodina nebo její část neproběhne z důvodů vzniklých na straně dodavatele, bude účastníkům nabídnuta náhradní hodina nebo její část, případně, pokud není náhrada možná, pak bude zákazníkům poskytnuta přiměřená finanční kompenzace. Účastník kurzu, který se v daném termínu nepřipojí do on-line hodiny, případně se v průběhu on-line hodiny odpojí z důvodů vzniklých na jeho straně nebo se z důvodů vzniklých na jeho straně nemůže hodiny plnohodnotně účastnit (má problémy s obrazem, se zvukem atd.), nemá nárok na náhradu dané hodiny ani na žádnou finanční kompenzaci. Kritérium pro rozhodnutí, na čí straně vznikly důvody, pro které se účastník nemohl plnohodnotně nebo vůbec účastnit on-line hodiny nebo její části je v případě více účastníků v dané hodině následující: Pokud je v on-line hodině ve stejné chvíli připojen nejméně jeden další účastník, který se hodiny plnohodnotně účastní (tj. je připojen a funguje mu spojení pro přenos obrazu i zvuku), pak se má za to, že důvody (problém) leží na straně účastníka. Pokud dojde současně k odpojení všech účastníků, resp. všichni účastníci se ze stejného důvodu nemohou plnohodnotně účastnit on-line hodiny, pak se má za to, že důvody leží na straně dodavatele. V případě, že by se omezení prezenční výuky týkalo celého kurzu nebo jeho větší časti, může být učebnice, která tvoří součást kurzu, nahrazena pracovními listy, případně dalšími elektronicky předávanými materiály. On-line výuka by probíhala takovým způsobem, aby tvořila plnohodnotnou náhradu prezenčního kurzu.

Veškeré materiály kurzu umístěné v neveřejné oblasti webu jsou účastníkovi přístupné až do prvního řádného termínu přijímacích zkoušek, který je vyhlášen v aktuálním školním roce, maximálně pak do 31. 5. aktuálního školního roku.

7. Intenzivní víkendové přípravné kurzy

Výuka v tomto typu kurzu probíhá v rozsahu 2 dnů (sobota a neděle), každý den 4 vyučovací hodiny (tj. 4 x 45 minut plus přestávky). Součástí kurzu jsou speciálně připravené testy.

Intenzivní kurzy mohou probíhat prezenční nebo on-line formou, zvolená forma je deklarována v popisu konkrétního produktu. 

Po uhrazení ceny daného produktu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, tj. zrušit registraci v kurzu, pouze v následujících případech a za následujících podmínek (způsob určení konkrétních dat z níže uvedených termínů je zřejmý z úvodní části článku X):

 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nejpozději 14 dní před dnem konání první lekce kurzu dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v rozmezí 13 až 4 dny před dnem konání první lekce kurzu dodavatel vrátí zákazníkovi 70 % uhrazené částky za příslušný kurz.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v době 3 dny před dnem konání první lekce kurzu a méně, případně během kurzu, zákazník nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené částky za příslušný kurz. V tomto případě má účastník právo si po domluvě vyzvednout v kanceláři v provozovně dodavatele příslušné testy včetně klíčů k řešení.

Dodavatel si vyhrazuje právo neotevřít příslušný kurz v případě, že bude na daný termín přihlášeno méně než pět účastníků v jedné skupině. Informace o zrušení tohoto kurzu bude poslána e-mailem zákazníkovi nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. V tom případě, pokud je to možné, dodavatel zákazníkovi nabídne jiný kurz ve stejném nebo jiném termínu. Pokud dodavatel zákazníkovi náhradní termín nenabídne nebo nabídnutý náhradní termín zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě dodavatel vrátí zákazníkovi celou částku uhrazenou za příslušný kurz.

V případě, že nedojde k odstoupení od smlouvy zákazníkem a že se účastník kurzu nezúčastní jednoho nebo obou dnů kurzu, ať už z jakýchkoli důvodů, s níže uvedenou výjimkou na základě nemoci, nevzniká mu tak nárok na vrácení žádné části kurzovného. Pokud v tomto případě účastník nebyl přítomen na žádné části kurzu, má právo si po domluvě vyzvednout v kanceláři v provozovně dodavatele příslušný test včetně klíče k řešení.

Výjimku z předchozího ujednání tvoří situace, kdy je účastník kurzu v době konání kurzu nemocný, přičemž nemůže ze zdravotních důvodů absolvovat žádnou část příslušného kurzu. V tom případě má zákazník právo odstoupit od smlouvy s tím, že mu dodavatel vrátí 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů. V tomto případě si dodavatel vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi příslušné lékařské potvrzení. Bez doložení tohoto lékařského potvrzení, které obsahuje všechny potřebné údaje k prokázání onemocnění účastníka, a tím i jeho neschopnosti absolvovat celý kurz, není odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů možné. Žádost o odstoupení od smlouvy spolu s lékařským potvrzením musí být dodavateli doručena bez zbytečného prodlení, nejpozději však 7 dní po skončení kurzu. Tato výjimka ze zdravotních důvodů se netýká situace, kdy se účastník nemůže účastnit kurzu z důvodu jiného omezení, např. na základě nařízených hygienických opatření, sem patří i účastníkovi nařízená karanténa.

V případě, že dojde k omezení podmínek pro konání kurzu z vyšší moci (sem spadá i např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), tj. např. při nemožnosti pořádání kurzu, který byl deklarován jako prezenční, v prezenční formě, omezení počtu účastníků, omezení podmínek pořádání atd., má dodavatel právo daný kurz nebo jeho část zrušit. O zrušení pak zákazníka informuje neprodleně, nejpozději však v den konání kurzu nebo jeho části. V tom případě, pokud je to možné, dodavatel zákazníkovi nabídne jiný kurz nebo jeho část ve stejném nebo jiném termínu, případně kurz za upravených podmínek (např. v on-line formě). Pokud dodavatel zákazníkovi náhradní termín nebo formu nenabídne nebo nabídnutý náhradní termín nebo upravené podmínky zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě je zákazníkovi vrácena uhrazená platba nebo její část, která odpovídá ceně celého kurzu nebo jeho části, kterou účastník z důvodu zrušení kurzu nevyužil.

Pokud by byl kurz deklarován jako on-line, případně pokud by byla forma kurzu změněna z výše uvedených důvodů z prezenční na on-line a zákazník by tuto změnu akceptoval, účastníci kurzu by obdrželi odkaz pro připojení k on-line hodině, pomocí kterého by se vždy účastníci jedné skupiny ve stanoveném čase spojili s lektorem a proběhla by on-line výuka. Veškerý výklad a práce s materiály by probíhaly pouze v rámci příslušné on-line hodiny. Při této formě distanční výuky je účastník povinen pro připojení k on-line hodinám používat osobní počítač nebo notebook opatřený mikrofonem a kamerou a s internetovým připojením, vše toto  v přiměřeném technickém stavu a s dostatečnými parametry, které odpovídají uvedenému účelu. Pokud on-line hodina nebo její část neproběhne z důvodů vzniklých na straně dodavatele, bude účastníkům nabídnuta náhradní hodina nebo její část, případně, pokud není náhrada možná, pak bude zákazníkům poskytnuta přiměřená finanční kompenzace. Účastník kurzu, který se v daném termínu nepřipojí do on-line hodiny, případně se v průběhu on-line hodiny odpojí z důvodů vzniklých na jeho straně nebo se z důvodů vzniklých na jeho straně nemůže hodiny plnohodnotně účastnit (má problémy s obrazem, se zvukem atd.), nemá nárok na náhradu dané hodiny ani na žádnou finanční kompenzaci. Kritérium pro rozhodnutí, na čí straně vznikly důvody, pro které se účastník nemohl plnohodnotně nebo vůbec účastnit on-line hodiny nebo její části je v případě více účastníků v dané hodině následující: Pokud je v on-line hodině ve stejné chvíli připojen nejméně jeden další účastník, který se hodiny plnohodnotně účastní (tj. je připojen a funguje mu spojení pro přenos obrazu i zvuku), pak se má za to, že důvody (problém) leží na straně účastníka. Pokud dojde současně k odpojení všech účastníků, resp. všichni účastníci se ze stejného důvodu nemohou plnohodnotně účastnit on-line hodiny, pak se má za to, že důvody leží na straně dodavatele. Distanční výuka by probíhala takovým způsobem, aby distanční forma tvořila plnohodnotnou náhradu prezenčního kurzu.

Pokud se účastník nemůže účastnit kurzu z důvodu jemu nařízených omezení (sem spadá např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), např. nařízených hygienických opatření, sem patří i jemu nařízená karanténa, má zákazník právo si po domluvě vyzvednout v kanceláři v provozovně dodavatele příslušné testy včetně klíčů k řešení, případně může být po dohodě sjednána jiná forma předání. Na základě tohoto důvodu není zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy ani žádat slevu z platby za kurz nebo jinou kompenzaci. 

Pokud jsou některé materiály kurzu umístěné v neveřejné oblasti webu, pak jsou účastníkovi přístupné až do prvního řádného termínu přijímacích zkoušek, který je vyhlášen v aktuálním školním roce, maximálně pak do 31. 5. aktuálního školního roku.

8. Trénování s Amosem

Každý termín Trénování s Amosem probíhá v každém předmětu samostatně v rozsahu 2 vyučovacích hodin (tj. 2 x 45 minut plus přestávka). Součástí každého termínu je speciálně připravený test.

Trénování s Amosem může probíhat prezenční nebo on-line formou, zvolená forma je deklarována v popisu konkrétního produktu. 

Po uhrazení ceny daného produktu je zákazník oprávněn zrušit registraci konkrétního termínu pouze v následujících případech a za následujících podmínek (způsob určení konkrétních dat z níže uvedených termínů je zřejmý z úvodní části článku X):

 • V případě zrušení registrace termínu zákazníkem nejpozději 7 dní před dnem konání příslušného termínu dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný termín. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v době 6 dní před dnem konání příslušného termínu a méně zákazník nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené částky za příslušný termín. V tomto případě má účastník právo si po domluvě vyzvednout v kanceláři v provozovně dodavatele příslušný test včetně klíče k řešení.

Dodavatel si vyhrazuje právo neotevřít příslušný termín v případě, že bude na daný termín přihlášeno méně než pět účastníků v jedné skupině. Informace o zrušení tohoto termínu bude poslána e-mailem zákazníkovi nejpozději 2 dny před začátkem termínu. V tom případě, pokud je to možné, dodavatel zákazníkovi nabídne jiný termín. Pokud dodavatel zákazníkovi náhradní termín nenabídne nebo nabídnutý náhradní termín zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě dodavatel vrátí zákazníkovi celou částku uhrazenou za příslušný termín.

V případě, že nedojde k odstoupení od smlouvy zákazníkem a že se účastník kurzu nezúčastní příslušného termínu, ať už z jakýchkoli důvodů, s níže uvedenou výjimkou na základě nemoci, nevzniká mu tak nárok na vrácení žádné části platby za daný termín. V tomto případě má účastník právo si po domluvě vyzvednout v kanceláři v provozovně dodavatele příslušný test včetně klíče k řešení.

Výjimku z předchozího ujednání tvoří situace, kdy je účastník termínu v době konání termínu nemocný, přičemž nemůže ze zdravotních důvodů absolvovat tento termín. V tom případě má zákazník právo odstoupit od smlouvy s tím, že mu dodavatel vrátí 90 % uhrazené částky za příslušný termín. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů. V tomto případě si dodavatel vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi příslušné lékařské potvrzení. Bez doložení tohoto lékařského potvrzení, které obsahuje všechny potřebné údaje k prokázání onemocnění účastníka, není zrušení termínu ze zdravotních důvodů možné. Žádost o zrušení termínu spolu s lékařským potvrzením musí být dodavateli doručena bez zbytečného prodlení, nejpozději však 7 dní po skončení příslušného termínu.

V případě, že dojde k omezení podmínek pro konání kurzu z vyšší moci (sem spadá i např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), tj. např. při nemožnosti pořádání kurzu, který byl deklarován jako prezenční, v prezenční formě, omezení počtu účastníků, omezení podmínek pořádání atd., má dodavatel právo daný kurz nebo jeho část zrušit. O zrušení pak zákazníka informuje neprodleně, nejpozději však v den konání kurzu nebo jeho části. V tom případě, pokud je to možné, dodavatel zákazníkovi nabídne jiný kurz nebo jeho část ve stejném nebo jiném termínu, případně kurz za upravených podmínek (např. v on-line formě). Pokud dodavatel zákazníkovi náhradní termín nebo formu nenabídne nebo nabídnutý náhradní termín nebo upravené podmínky zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě je zákazníkovi vrácena uhrazená platba nebo její část, která odpovídá ceně celého kurzu nebo jeho části, kterou účastník z důvodu zrušení kurzu nevyužil.

Pokud by byl kurz deklarován jako on-line, případně pokud by byla forma kurzu změněna z výše uvedených důvodů z prezenční na on-line a zákazník by tuto změnu akceptoval, účastníci kurzu by obdrželi odkaz pro připojení k on-line hodině, pomocí kterého by se vždy účastníci jedné skupiny ve stanoveném čase spojili s lektorem a proběhla by on-line výuka. Veškerý výklad a práce s materiály by probíhaly pouze v rámci příslušné on-line hodiny. Při této formě distanční výuky je účastník povinen pro připojení k on-line hodinám používat osobní počítač nebo notebook opatřený mikrofonem a kamerou a s internetovým připojením, vše toto  v přiměřeném technickém stavu a s dostatečnými parametry, které odpovídají uvedenému účelu. Pokud on-line hodina nebo její část neproběhne z důvodů vzniklých na straně dodavatele, bude účastníkům nabídnuta náhradní hodina nebo její část, případně, pokud není náhrada možná, pak bude zákazníkům poskytnuta přiměřená finanční kompenzace. Účastník kurzu, který se v daném termínu nepřipojí do on-line hodiny, případně se v průběhu on-line hodiny odpojí z důvodů vzniklých na jeho straně nebo se z důvodů vzniklých na jeho straně nemůže hodiny plnohodnotně účastnit (má problémy s obrazem, se zvukem atd.), nemá nárok na náhradu dané hodiny ani na žádnou finanční kompenzaci. Kritérium pro rozhodnutí, na čí straně vznikly důvody, pro které se účastník nemohl plnohodnotně nebo vůbec účastnit on-line hodiny nebo její části je v případě více účastníků v dané hodině následující: Pokud je v on-line hodině ve stejné chvíli připojen nejméně jeden další účastník, který se hodiny plnohodnotně účastní (tj. je připojen a funguje mu spojení pro přenos obrazu i zvuku), pak se má za to, že důvody (problém) leží na straně účastníka. Pokud dojde současně k odpojení všech účastníků, resp. všichni účastníci se ze stejného důvodu nemohou plnohodnotně účastnit on-line hodiny, pak se má za to, že důvody leží na straně dodavatele. Distanční výuka by probíhala takovým způsobem, aby distanční forma tvořila plnohodnotnou náhradu prezenčního kurzu.

Pokud se účastník nemůže účastnit kurzu z důvodu jemu nařízených omezení (sem spadá např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), např. nařízených hygienických opatření, sem patří i jemu nařízená karanténa, má zákazník právo si po domluvě vyzvednout v kanceláři v provozovně dodavatele příslušné testy včetně klíčů k řešení, případně může být po dohodě sjednána jiná forma předání. Na základě tohoto důvodu není zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy ani žádat slevu z platby za kurz nebo jinou kompenzaci. 

9. Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto probíhají ve vypsané termínu. Dnem konání zkoušky se rozumí vypsaný termín. Pokud zkouška může trvat více dní, pak se níže dnem konání zkoušky rozumí první den, kdy je možné zkoušku začít konat.

Přijímací zkoušky nanečisto mohou probíhat prezenční, distanční nebo on-line formou, konkrétní forma je uvedena v popisu kurzu. Součástí zkoušky jsou speciálně připravené testy, které jsou po vypracování účastníkem vyhodnoceny a výsledné vyhodnocení je spolu s klíčem k řešení, případně s dalšími dohodnutými výstupy, doručeno účastníkovi (typicky přes www rozhraní).

V první fázi registrace k přijímací zkouškám nanečisto může dodavatel nabídnout zákazníkovi slevu, která se váže na současnou objednávku balíčku více (obvykle tří) cyklů přijímacích zkoušek nanečisto, které probíhají v různých termínech a jejich obsahem jsou testy s různým zadáním. Možnost této slevy je v tom případně přehledně vyznačena v přihlašovacím formuláři včetně uvedení podmínek, za kterých je sleva platná, a zákazník si může zvolit, jestli chce tuto slevu využít. Uvedená sleva platí pouze při současném objednání (a využití) všech přijímacích zkoušek nanečisto obsažených v nabídnutém balíčku a při zaplacení celé ceny za celý balíček nejpozději do termínu splatnosti. Pokud není v přihlašovacím formuláři možnost této slevy uvedena, zákazník na tuto slevu nemá nárok.

Dodavatel může také zákazníkovi nabídnout ke zkoušce příplatkové produkty (např. videořešení, rozšířené komentované klíče atd.). Tyto produkty jsou popsány v popisu zkoušky a zákazník je na ně upozorněn v průběhu objednávky, kde jsou uvedena celková cena zkoušky bez příplatkového produktu i s ním a zákazník má možnost vybrat si požadovanou variantu.

Po uhrazení ceny daného produktu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, tj. zrušit registraci v kurzu, pouze v následujících případech a za následujících podmínek (způsob určení konkrétních dat z níže uvedených termínů je zřejmý z úvodní části článku X):

 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nejpozději 7 dní před dnem konání zkoušky dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v době 6 dní před dnem konání první lekce kurzu a méně zákazník nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené částky za příslušný kurz. V tomto případě má účastník právo si po domluvě vyzvednout v kanceláři v provozovně dodavatele příslušné testy včetně klíčů k řešení.

V případě, že nedojde k odstoupení od smlouvy zákazníkem a že se účastník nezúčastní v daném termínu zkoušky, ať už z jakýchkoli důvodů, s níže uvedenou výjimkou na základě nemoci, nevzniká mu tak nárok na vrácení žádné části kurzovného. V tomto případě má účastník právo si po domluvě vyzvednout v kanceláři v provozovně dodavatele příslušný test včetně klíče k řešení.

Výjimku z předchozího ujednání tvoří situace, kdy je účastník kurzu v době konání kurzu nemocný, přičemž nemůže ze zdravotních důvodů absolvovat příslušnou zkoušku. V tom případě má zákazník právo odstoupit od smlouvy s tím, že mu dodavatel vrátí 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů. V tomto případě si dodavatel vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi příslušné lékařské potvrzení. Bez doložení tohoto lékařského potvrzení, které obsahuje všechny potřebné údaje k prokázání onemocnění účastníka, není odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů možné. Žádost o odstoupení od smlouvy spolu s lékařským potvrzením musí být dodavateli doručena bez zbytečného prodlení, nejpozději však 7 dní po termínu konání zkoušky. Tato výjimka ze zdravotních důvodů se netýká situace, kdy se účastník nemůže účastnit kurzu z důvodu jiného omezení, např. na základě nařízených hygienických opatření, sem patří i účastníkovi nařízená karanténa.

V případě, že dojde k omezení podmínek pro konání zkoušky z vyšší moci (sem spadá i např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), tj. např. při nemožnosti pořádání zkoušky v původní formě, omezení počtu účastníků, omezení podmínek pořádání atd., má dodavatel právo změnit formu zkoušky (např. z prezenční na distanční nebo on-line), případně změnit termín zkoušky. V tom případě dodavatel nabídne zákazníkovi kurz v nové formě nebo termínu. Pokud dodavatel zákazníkovi náhradní formu nebo termín nenabídne nebo nabídnutou formu nebo termín zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě je zákazníkovi vrácena celá částka, kterou za účast na zkoušce uhradil.

Pokud se účastník nemůže účastnit zkoušky z důvodu jemu nařízených omezení (sem spadá např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), např. nařízených hygienických opatření, sem patří i jemu nařízená karanténa, má zákazník právo si po domluvě vyzvednout v kanceláři v provozovně dodavatele příslušné testy včetně klíčů k řešení, případně může být po dohodě sjednána jiná forma předání. Na základě tohoto důvodu není zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy ani žádat slevu z platby za tuto akci nebo jinou kompenzaci.

Vyhodnocení zkoušky umístěné v neveřejné oblasti webu je účastníkovi přístupné až do prvního řádného termínu přijímacích zkoušek, který je vyhlášen v aktuálním školním roce, maximálně pak do 31. 5. aktuálního školního roku.

10. Docházkové přípravné kurzy k maturitě (výuka 1 x týdně)

Výuka v tomto typu kurzu probíhá v rozsahu 10 týdnů, každý týden 2 vyučovací hodiny (tj. 2 x 45 minut plus přestávka).

Do kurzu je možné se v případě volných míst přihlásit i po jeho začátku, v tom případě účastník obdrží veškeré materiály jako ostatní účastníci, tedy i ty, které se týkají již proběhlých lekcí.

V první fázi registrace do kurzů může dodavatel nabídnout zákazníkovi slevu, která se váže na současnou objednávku dvou na sebe navazujících kurzů stejného typu ve dvou po sobě následujícíh pololetích jednoho školního roku. Možnost této slevy je v tom případně přehledně vyznačena při vkládání produktu do košíku a zákazník si může zvolit, jestli chce objednávku kurzů v obou pololetích a na to navázanou slevu využít. Uvedená sleva platí pouze při současném objednání (a využití) obou celých navazujících kurzů a při zaplacení celé fakturované ceny za oba kurzy nejpozději do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. Pokud není ve formuláři při vkládání produktu do košíku zmíněná volba přístupná, zákazník na tuto možnost a slevu nemá nárok.

Po uhrazení ceny daného produktu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, tj. zrušit registraci v kurzu, pouze v následujících případech a za následujících podmínek (konkrétní data odpovídající níže uvedeným termínům jsou uvedena v úvodní části článku X):

 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nejpozději 14 dní před termínem zahájení přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v rozmezí 13 až 4 dny před termínem zahájení přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 70 % uhrazené částky za příslušný kurz.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v době 3 dny před termínem zahájení přípravných kurzů a méně, případně během kurzu, zákazník nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené částky za příslušný kurz.

Dodavatel si vyhrazuje právo neotevřít příslušný kurz v případě, že bude na daný termín přihlášeno méně než pět účastníků v jedné skupině. Informace o zrušení tohoto kurzu bude poslána e-mailem zákazníkovi nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. V tom případě, pokud je to možné, dodavatel zákazníkovi nabídne jiný kurz ve stejném nebo jiném termínu. Pokud dodavatel zákazníkovi náhradní termín nenabídne nebo nabídnutý náhradní termín zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě dodavatel vrátí zákazníkovi celou částku uhrazenou za příslušný kurz.

V případě, že se účastník kurzu nezúčastní některých nebo všech lekcí kurzu, ať už z jakýchkoli důvodů, s níže uvedenými výjimkou na základě dlouhodobé nemoci, nevzniká mu tak nárok na vrácení žádné části kurzovného. Pokud je to možné, je v tomto přpadě zákazníkovi nabídnuto absolvování příslušných lekcí v náhradním termínu s jinou skupinou, pokud takovýto termín existuje. Bez ohledu na náhradní termín má však účastník k dispozici veškeré výše uvedené materiály kurzu včetně materiálů použitých na zameškaných lekcích.

Výjimku z předchozího ujednání tvoří situace, kdy je účastník kurzu dlouhodobě nemocný, přičemž po tuto dobu nemůže ze zdravotních důvodů navštěvovat příslušný kurz ani náhradní hodiny (pokud jsou k dispozici) tak, že se nemůže zúčastnit nejméně pěti po sobě bezprostředně následujících lekcí v rámci jednoho kurzu v jednom pololetí. V tom případě může zákazník odstoupit od smlouvy a požádat o vrácení přiměřené částky odpovídající části kurzu, které se účastník po dobu trvání této nemoci nemohl zúčastnit. V tomto případě si dodavatel vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi příslušné lékařské potvrzení. Bez doložení tohoto lékařského potvrzení, které obsahuje všechny potřebné údaje k prokázání onemocnění účastníka, a tím i jeho neschopnosti absolvovat celý kurz nebo příslušnou část, není odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů možné. Žádost o odstoupení od smlouvy spolu s lékařským potvrzením musí být dodavateli doručena bez zbytečného prodlení, nejpozději však v termínu konání poslední lekce kurzu. Tato výjimka ze zdravotních důvodů se netýká situace, kdy se účastník nemůže účastnit kurzu z důvodu jiného omezení, např. na základě nařízených hygienických opatření, sem patří i účastníkovi nařízená karanténa nebo izolace.

V případě, že dojde k omezení podmínek pro konání kurzu z vyšší moci (sem spadá i např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), tj. např. při nemožnosti pořádání kurzu v prezenční formě, omezení počtu účastníků, omezení podmínek pořádání atd., má dodavatel právo změnit formu kurzu z prezenční na distanční s tím, že obsah i rozsah látky kurzu bude zachován. Změna formy výuky se může týkat celého kurzu nebo jeho části. V tomto případě není tato změna považována za podstatnou změnu sjednaných podmínek a zákazník není oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy ani žádat slevu z platby za kurz nebo jinou kompenzaci. Zmíněným omezením počtu účastníků je např. i situace, kdy by např. v rámci vyhlášených hygienických opatření nebylo možné v učebnách dodavatele využívaných pro tyto přípravné kurzy učit současně nejméně 12 studentů v každé učebně (tj. pokud nebude splněno, že včetně lektora je povolena účast min 13 osob v každé této učebně, a to i při současné výuce ve všech učebnách a je povolen pohyb odpovídajícího celkového počtu osob ve společných prostorách provozovny dodavatele). Distanční forma výuky by pak v kurzech probíhala ve formě on-line výuky v časech podle původního rozvrhu. Účastníci kurzu by obdrželi odkaz pro připojení k on-line hodině, pomocí kterého by se vždy účastníci jedné skupiny ve stanoveném čase spojili s lektorem a proběhla by on-line výuka. Veškerý výklad a kontrola domácích úkolů by probíhaly pouze v rámci příslušné on-line hodiny. Při této formě distanční výuky je nutné, aby účastník pro připojení k on-line hodinám používal osobní počítač nebo notebook opatřený mikrofonem a kamerou a s internetovým připojením, vše toto  v přiměřeném technickém stavu a s dostatečnými parametry, které odpovídají uvedenému účelu. Pokud on-line hodina nebo její část neproběhne z důvodů vzniklých na straně dodavatele, bude účastníkům nabídnuta náhradní hodina nebo její část, případně, pokud není náhrada možná, pak bude zákazníkům poskytnuta přiměřená finanční kompenzace. Účastník kurzu, který se v daném termínu nepřipojí do on-line hodiny, případně se v průběhu on-line hodiny odpojí z důvodů vzniklých na jeho straně nebo se z důvodů vzniklých na jeho straně nemůže hodiny plnohodnotně účastnit (má problémy s obrazem, se zvukem atd.), nemá nárok na náhradu dané hodiny ani na žádnou finanční kompenzaci. Kritérium pro rozhodnutí, na čí straně vznikly důvody, pro které se účastník nemohl plnohodnotně nebo vůbec účastnit on-line hodiny nebo její části je v případě více účastníků v dané hodině následující: Pokud je v on-line hodině ve stejné chvíli připojen nejméně jeden další účastník, který se hodiny plnohodnotně účastní (tj. je připojen a funguje mu spojení pro přenos obrazu i zvuku), pak se má za to, že důvody (problém) leží na straně účastníka. Pokud dojde současně k odpojení všech účastníků, resp. všichni účastníci se ze stejného důvodu nemohou plnohodnotně účastnit on-line hodiny, pak se má za to, že důvody leží na straně dodavatele. Distanční výuka by probíhala takovým způsobem, aby distanční forma tvořila plnohodnotnou náhradu prezenčního kurzu.

Veškeré materiály kurzu umístěné v neveřejné oblasti webu jsou účastníkovi přístupné až do prvního řádného termínu didaktických testů z daného předmětu, který je vyhlášen v aktuálním školním roce, maximálně pak do 31. 5. aktuálního školního roku.

11. Víkendové přípravné kurzy k maturitě

Výuka v tomto typu kurzu probíhá v rozsahu pěti setkání, každé setkání obsahuje 4 vyučovací hodiny (tj. 4 x 45 minut plus přestávky).

Do kurzu je možné se v případě volných míst přihlásit i po jeho začátku, v tom případě účastník obdrží veškeré materiály jako ostatní účastníci, tedy i ty, které se týkají již proběhlých lekcí.

V první fázi registrace do kurzů může dodavatel nabídnout zákazníkovi slevu, která se váže na současnou objednávku dvou na sebe navazujících kurzů stejného typu ve dvou po sobě následujícíh pololetích jednoho školního roku. Možnost této slevy je v tom případně přehledně vyznačena při vkládání produktu do košíku a zákazník si může zvolit, jestli chce objednávku kurzů v obou pololetích a na to navázanou slevu využít. Uvedená sleva platí pouze při současném objednání (a využití) obou celých navazujících kurzů a při zaplacení celé fakturované ceny za oba kurzy nejpozději do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. Pokud není ve formuláři při vkládání produktu do košíku zmíněná volba přístupná, zákazník na tuto možnost a slevu nemá nárok.

Po uhrazení ceny daného produktu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, tj. zrušit registraci v kurzu, pouze v následujících případech a za následujících podmínek (konkrétní data odpovídající níže uvedeným termínům jsou uvedena v úvodní části článku X):

 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nejpozději 14 dní před termínem zahájení víkendových přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v rozmezí 13 až 4 dny před termínem zahájení víkendových přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 70 % uhrazené částky za příslušný kurz.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v době 3 dny před termínem zahájení víkendových přípravných kurzů a méně, případně během kurzu, zákazník nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené částky za příslušný kurz.

Dodavatel si vyhrazuje právo neotevřít příslušný kurz v případě, že bude na daný termín přihlášeno méně než pět účastníků v jedné skupině. Informace o zrušení tohoto kurzu bude poslána e-mailem zákazníkovi nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. V tom případě, pokud je to možné, dodavatel zákazníkovi nabídne jiný kurz ve stejném nebo jiném termínu. Pokud dodavatel zákazníkovi náhradní termín nenabídne nebo nabídnutý náhradní termín zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě dodavatel vrátí zákazníkovi celou částku uhrazenou za příslušný kurz.

V případě, že se účastník kurzu nezúčastní některých nebo všech setkání kurzu, ať už z jakýchkoli důvodů, s níže uvedenými výjimkou na základě dlouhodobé nemoci, nevzniká mu tak nárok na vrácení žádné části kurzovného. Pokud je to možné, je v tomto případě zákazníkovi nabídnuto absolvování příslušných lekcí v náhradním termínu s jinou skupinou, pokud takovýto termín existuje. Bez ohledu na náhradní termín má však účastník k dispozici veškeré výše uvedené materiály kurzu včetně materiálů použitých na zameškaných lekcích.

Výjimku z předchozího ujednání tvoří situace, kdy je účastník kurzu dlouhodobě nemocný, přičemž po tuto dobu nemůže ze zdravotních důvodů navštěvovat příslušný kurz ani náhradní hodiny (pokud jsou k dispozici) tak, že se nemůže zúčastnit nejméně tří po sobě bezprostředně následujících setkání v rámci jednoho kurzu v jednom pololetí. V tom případě může zákazník odstoupit od smlouvy a požádat o vrácení přiměřené částky odpovídající části kurzu, které se účastník po dobu trvání této nemoci nemohl zúčastnit. V tomto případě si dodavatel vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi příslušné lékařské potvrzení. Bez doložení tohoto lékařského potvrzení, které obsahuje všechny potřebné údaje k prokázání onemocnění účastníka, a tím i jeho neschopnosti absolvovat celý kurz nebo příslušnou část, není odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů možné. Žádost o odstoupení od smlouvy spolu s lékařským potvrzením musí být dodavateli doručena bez zbytečného prodlení, nejpozději však v termínu konání poslední lekce kurzu. Tato výjimka ze zdravotních důvodů se netýká situace, kdy se účastník nemůže účastnit kurzu z důvodu jiného omezení, např. na základě nařízených hygienických opatření, sem patří i účastníkovi nařízená karanténa nebo izolace.

V případě, že dojde k omezení podmínek pro konání kurzu z vyšší moci (sem spadá i např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), tj. např. při nemožnosti pořádání kurzu v prezenční formě, omezení počtu účastníků, omezení podmínek pořádání atd., má dodavatel právo změnit formu kurzu z prezenční na distanční s tím, že obsah i rozsah látky kurzu bude zachován. Změna formy výuky se může týkat celého kurzu nebo jeho části. V tomto případě není tato změna považována za podstatnou změnu sjednaných podmínek a zákazník není oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy ani žádat slevu z platby za kurz nebo jinou kompenzaci. Zmíněným omezením počtu účastníků je např. i situace, kdy by např. v rámci vyhlášených hygienických opatření nebylo možné v učebnách dodavatele využívaných pro tyto přípravné kurzy učit současně nejméně 12 studentů v každé učebně (tj. pokud nebude splněno, že včetně lektora je povolena účast min 13 osob v každé této učebně, a to i při současné výuce ve všech učebnách a je povolen pohyb odpovídajícího celkového počtu osob ve společných prostorách provozovny dodavatele). Distanční forma výuky by pak v kurzech probíhala ve formě on-line výuky v časech podle původního rozvrhu. Účastníci kurzu by obdrželi odkaz pro připojení k on-line hodině, pomocí kterého by se vždy účastníci jedné skupiny ve stanoveném čase spojili s lektorem a proběhla by on-line výuka. Veškerý výklad a kontrola domácích úkolů by probíhaly pouze v rámci příslušné on-line hodiny. Při této formě distanční výuky je nutné, aby účastník pro připojení k on-line hodinám používal osobní počítač nebo notebook opatřený mikrofonem a kamerou a s internetovým připojením, vše toto  v přiměřeném technickém stavu a s dostatečnými parametry, které odpovídají uvedenému účelu. Pokud on-line hodina nebo její část neproběhne z důvodů vzniklých na straně dodavatele, bude účastníkům nabídnuta náhradní hodina nebo její část, případně, pokud není náhrada možná, pak bude zákazníkům poskytnuta přiměřená finanční kompenzace. Účastník kurzu, který se v daném termínu nepřipojí do on-line hodiny, případně se v průběhu on-line hodiny odpojí z důvodů vzniklých na jeho straně nebo se z důvodů vzniklých na jeho straně nemůže hodiny plnohodnotně účastnit (má problémy s obrazem, se zvukem atd.), nemá nárok na náhradu dané hodiny ani na žádnou finanční kompenzaci. Kritérium pro rozhodnutí, na čí straně vznikly důvody, pro které se účastník nemohl plnohodnotně nebo vůbec účastnit on-line hodiny nebo její části je v případě více účastníků v dané hodině následující: Pokud je v on-line hodině ve stejné chvíli připojen nejméně jeden další účastník, který se hodiny plnohodnotně účastní (tj. je připojen a funguje mu spojení pro přenos obrazu i zvuku), pak se má za to, že důvody (problém) leží na straně účastníka. Pokud dojde současně k odpojení všech účastníků, resp. všichni účastníci se ze stejného důvodu nemohou plnohodnotně účastnit on-line hodiny, pak se má za to, že důvody leží na straně dodavatele. Distanční výuka by probíhala takovým způsobem, aby distanční forma tvořila plnohodnotnou náhradu prezenčního kurzu.

Veškeré materiály kurzu umístěné v neveřejné oblasti webu jsou účastníkovi přístupné až do prvního řádného termínu didaktických testů z daného předmětu, který je vyhlášen v aktuálním školním roce, maximálně pak do 31. 5. aktuálního školního roku.

12. Docházkové výukové a jazykové kurzy

Výuka v tomto typu kurzu probíhá obvykle (pokud není výslovně uvedeno jinak) v rozsahu 10 týdnů, každý týden obvykle 1 nebo 2 vyučovací hodiny (tj.1 x 45 minut nebo 2 x 45 minut plus případná přestávka - tato informace je uvedena v popisu příslušného kurzu).

Do kurzu je možné se v případě volných míst přihlásit i po jeho začátku, v tom případě účastník obdrží veškeré materiály jako ostatní účastníci, tedy i ty, které se týkají již proběhlých lekcí.

Po uhrazení ceny daného produktu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, tj. zrušit registraci v kurzu, pouze v následujících případech a za následujících podmínek (způsob určení konkrétních dat z níže uvedených termínů je zřejmý z úvodní části článku X):

 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nejpozději 14 dní před dnem konání první lekce kurzu dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v rozmezí 13 až 4 dny před dnem konání první lekce kurzu dodavatel vrátí zákazníkovi 70 % uhrazené částky za příslušný kurz.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v době 3 dny před dnem konání první lekce kurzu a méně, případně během kurzu, zákazník nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené částky za příslušný kurz.

Dodavatel si vyhrazuje právo neotevřít příslušný kurz v případě, že bude na daný termín přihlášeno méně než pět účastníků v jedné skupině. Informace o zrušení tohoto kurzu bude poslána e-mailem zákazníkovi nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. V tom případě, pokud je to možné, dodavatel zákazníkovi nabídne jiný kurz ve stejném nebo jiném termínu. Pokud dodavatel zákazníkovi náhradní termín nenabídne nebo nabídnutý náhradní termín zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě dodavatel vrátí zákazníkovi celou částku uhrazenou za příslušný kurz.

V případě, že se účastník kurzu nezúčastní některých nebo všech lekcí kurzu, ať už z jakýchkoli důvodů, s níže uvedenými výjimkou na základě dlouhodobé nemoci, nevzniká mu tak nárok na vrácení žádné části kurzovného. Pokud je to možné, je v tomto přpadě zákazníkovi nabídnuto absolvování příslušných lekcí v náhradním termínu s jinou skupinou ve stejném typu kurzu, pokud takovýto termín existuje. Náhradní termín je však obvykle možný pouze ve stejném týdnu, kdy se konala zameškaná lekce. Bez ohledu na náhradní termín má však účastník k dispozici veškeré výše uvedené materiály kurzu včetně materiálů použitých na zameškaných lekcích.

Výjimku z předchozího ujednání tvoří situace, kdy je účastník kurzu dlouhodobě nemocný, přičemž po tuto dobu nemůže ze zdravotních důvodů navštěvovat příslušný kurz ani náhradní hodiny (pokud jsou k dispozici) tak, že se nemůže zúčastnit nejméně pěti po sobě bezprostředně následujících lekcí v rámci jednoho kurzu v jednom pololetí. V tom případě může zákazník odstoupit od smlouvy a požádat o vrácení přiměřené částky odpovídající části kurzu, které se účastník po dobu trvání této nemoci nemohl zúčastnit. V tomto případě si dodavatel vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi příslušné lékařské potvrzení. Bez doložení tohoto lékařského potvrzení, které obsahuje všechny potřebné údaje k prokázání onemocnění účastníka, a tím i jeho neschopnosti absolvovat celý kurz nebo příslušnou část, není odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů možné. Žádost o odstoupení od smlouvy spolu s lékařským potvrzením musí být dodavateli doručena bez zbytečného prodlení, nejpozději však v termínu konání poslední lekce kurzu. Tato výjimka ze zdravotních důvodů se netýká situace, kdy se účastník nemůže účastnit kurzu z důvodu jiného omezení, např. na základě nařízených hygienických opatření, sem patří i účastníkovi nařízená karanténa nebo izolace, tyto situace budou řešeny individuálně.

V případě, že dojde k omezení podmínek pro konání kurzu z vyšší moci (sem spadá i např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), tj. např. při nemožnosti pořádání kurzu v prezenční formě, omezení počtu účastníků, omezení podmínek pořádání atd., má dodavatel právo změnit formu kurzu z prezenční na distanční s tím, že obsah i rozsah látky kurzu bude zachován. Změna formy výuky se může týkat celého kurzu nebo jeho části. V tomto případě není tato změna považována za podstatnou změnu sjednaných podmínek a zákazník není oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy ani žádat slevu z platby za kurz nebo jinou kompenzaci. Zmíněným omezením počtu účastníků je např. i situace, kdy by např. v rámci vyhlášených hygienických opatření nebylo možné v učebnách dodavatele využívaných pro tyto přípravné kurzy učit současně nejméně 12 studentů v každé učebně (tj. pokud nebude splněno, že včetně lektora je povolena účast min 13 osob v každé této učebně, a to i při současné výuce ve všech učebnách a je povolen pohyb odpovídajícího celkového počtu osob ve společných prostorách provozovny dodavatele). Distanční forma výuky by pak v kurzech probíhala ve formě on-line výuky. Účastníci kurzu by obdrželi odkaz pro připojení k on-line hodině, pomocí kterého by se vždy účastníci jedné skupiny ve stanoveném čase (tento čas může být pro on-line výuku odlišný než pro výuku prezenční) spojili s lektorem a proběhla by on-line výuka. Veškerý výklad a kontrola domácích úkolů by probíhaly pouze v rámci příslušné on-line hodiny. Při této formě distanční výuky je nutné, aby účastník pro připojení k on-line hodinám používal osobní počítač nebo notebook opatřený mikrofonem a kamerou a s internetovým připojením, vše toto  v přiměřeném technickém stavu a s dostatečnými parametry, které odpovídají uvedenému účelu. Pokud on-line hodina nebo její část neproběhne z důvodů vzniklých na straně dodavatele, bude účastníkům nabídnuta náhradní hodina nebo její část, případně, pokud není náhrada možná, pak bude zákazníkům poskytnuta přiměřená finanční kompenzace. Účastník kurzu, který se v daném termínu nepřipojí do on-line hodiny, případně se v průběhu on-line hodiny odpojí z důvodů vzniklých na jeho straně nebo se z důvodů vzniklých na jeho straně nemůže hodiny plnohodnotně účastnit (má problémy s obrazem, se zvukem atd.), nemá nárok na náhradu dané hodiny ani na žádnou finanční kompenzaci. Kritérium pro rozhodnutí, na čí straně vznikly důvody, pro které se účastník nemohl plnohodnotně nebo vůbec účastnit on-line hodiny nebo její části je v případě více účastníků v dané hodině následující: Pokud je v on-line hodině ve stejné chvíli připojen nejméně jeden další účastník, který se hodiny plnohodnotně účastní (tj. je připojen a funguje mu spojení pro přenos obrazu i zvuku), pak se má za to, že důvody (problém) leží na straně účastníka. Pokud dojde současně k odpojení všech účastníků, resp. všichni účastníci se ze stejného důvodu nemohou plnohodnotně účastnit on-line hodiny, pak se má za to, že důvody leží na straně dodavatele. Distanční výuka by probíhala takovým způsobem, aby distanční forma tvořila plnohodnotnou náhradu prezenčního kurzu.

13. Individuální přípravné kurzy (výuka 1 x týdně, český jazyk a matematika) – příprava k přijímacím zkouškám na gymnázia a střední školy

Výuka v tomto typu kurzu, pokud není výslovně sjednáno jinak, probíhá podle domluvy prezenčně nebo on-line v pevně daném rozsahu 10 týdnů, každý týden 2 vyučovací hodiny (tj. 2 x 45 minut). Výuky se účastní pouze jeden student. Týdny, ve kterých probíhá výuka, se shodují s týdny, kdy se vyučuje v docházkových (skupinová výuka) přípravných kurzech (odstavec 1 této části). Konkrétní termíny výuky (den v týdnu a hodina) jsou stanoveny pravidelně v předem dohodnutém dni a čase, výuku nelze z důvodu zajištění lektora (a případně místnosti) v průběhu kurzu přesouvat. Součástí kurzu je učebnice, komentované klíče k řešení úloh a sada on-line testů. Platbu celého kurzu zákazník provádí předem před začátkem 1. lekce kurzu podle termínu splatnosti uvedeném na proforma faktuře.

Do kurzu je možné se v případě volných míst přihlásit i po jeho začátku, v tom případě účastník obdrží veškeré materiály jako ostatní účastníci, tedy i ty, které se týkají již proběhlých lekcí.

V první fázi registrace do kurzů může dodavatel nabídnout zákazníkovi slevu, která se váže na současnou objednávku dvou na sebe navazujících kurzů stejného typu ve dvou po sobě následujícíh pololetích jednoho školního roku. Možnost této slevy je v tom případně přehledně vyznačena při vkládání produktu do košíku a zákazník si může zvolit, jestli chce objednávku kurzů v obou pololetích a na to navázanou slevu využít. Uvedená sleva platí pouze při současném objednání (a využití) obou celých navazujících kurzů a při zaplacení celé fakturované ceny za oba kurzy nejpozději do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. Pokud není ve formuláři při vkládání produktu do košíku zmíněná volba přístupná, zákazník na tuto možnost a slevu nemá nárok.

Po uhrazení ceny daného produktu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, tj. zrušit registraci v kurzu, pouze v následujících případech a za následujících podmínek (konkrétní data odpovídající níže uvedeným termínům jsou uvedena v úvodní části článku X):

 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nejpozději 14 dní před termínem zahájení přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v rozmezí 13 až 4 dny před termínem zahájení přípravných kurzů dodavatel vrátí zákazníkovi 70 % uhrazené částky za příslušný kurz.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v době 3 dny před termínem zahájení přípravných kurzů a méně, případně během kurzu, zákazník nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené částky za příslušný kurz.

V případě, že se účastník kurzu nezúčastní některých nebo všech lekcí kurzu, ať už z jakýchkoli důvodů, s níže uvedenou výjimkou na základě dlouhodobé nemoci, nevzniká mu tak nárok na vrácení žádné části kurzovného. Pokud je to možné, je v tomto případě zákazníkovi nabídnuto absolvování příslušných lekcí v náhradním termínu v běžném (skupinovém) přípravném kurzu, pokud takovýto termín existuje. Náhradní termín je však obvykle možný pouze ve stejném týdnu, kdy se konala zameškaná lekce. Pokud jsou nabízeny on-line náhrady, pak tyto probíhají obvykle o týden později. Bez ohledu na náhradní termín má však účastník k dispozici veškeré výše uvedené materiály kurzu včetně materiálů použitých na zameškaných lekcích.

Výjimku z předchozího ujednání tvoří situace, kdy je účastník kurzu dlouhodobě nemocný, přičemž po tuto dobu nemůže ze zdravotních důvodů navštěvovat příslušný kurz. V tom případě může zákazník  požádat o přechod na distanční výuku, konkrétní průběh a podmínky distanční výuky budou dohodnuty individuálně. Pokud nemá zákazník o distanční formu výuky zájem, má právo odstoupit od smlouvy s tím, že mu dodavatel vrátí přiměřenou částku odpovídající části kurzu, které se účastník po dobu trvání této nemoci nemohl zúčastnit. V tomto případě si dodavatel vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi příslušné lékařské potvrzení. Bez doložení tohoto lékařského potvrzení, které obsahuje všechny potřebné údaje k prokázání onemocnění účastníka, a tím i jeho neschopnosti absolvovat celý kurz nebo příslušnou část, není odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů možné. Žádost o odstoupení od smlouvy spolu s lékařským potvrzením musí být dodavateli doručena bez zbytečného prodlení, nejpozději však v termínu konání poslední lekce kurzu. Tato výjimka ze zdravotních důvodů se netýká situace, kdy se účastník nemůže účastnit kurzu z důvodu jiného omezení, např. na základě nařízených hygienických opatření, sem patří i účastníkovi nařízená karanténa nebo izolace.

V případě, že dojde k omezení podmínek pro konání kurzu z vyšší moci (sem spadá i např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), tj. např. při nemožnosti pořádání kurzu v prezenční formě, omezení podmínek pořádání atd., má dodavatel právo změnit formu kurzu z prezenční na distanční (on-line forma) s tím, že obsah i rozsah látky kurzu bude zachován. Změna formy výuky se může týkat celého kurzu nebo jeho části. V tomto případě není tato změna považována za podstatnou změnu sjednaných podmínek a zákazník není oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy ani žádat slevu z platby za kurz nebo jinou kompenzaci. V případě, že by se omezení týkalo celého kurzu nebo jeho podstatné části, může být učebnice, která tvoří součást kurzu, nahrazena pracovními listy, případně dalšími elektronicky předávanými materiály. Distanční výuka by probíhala takovým způsobem, aby distanční forma tvořila plnohodnotnou náhradu prezenčního kurzu.

Pokud výuka probíhá on-line formou a hodina nebo její část neproběhne z důvodů vzniklých na straně dodavatele, bude účastníkovi nabídnuta náhradní hodina nebo její část, případně, pokud není náhrada možná, pak bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená finanční kompenzace. Účastník kurzu, který se v daném termínu nepřipojí do on-line hodiny, případně se v průběhu on-line hodiny odpojí z důvodů vzniklých na jeho straně nebo se z důvodů vzniklých na jeho straně nemůže hodiny plnohodnotně účastnit (má problémy s obrazem, se zvukem atd.), nemá nárok na náhradu dané hodiny ani na žádnou finanční kompenzaci.

Veškeré materiály kurzu umístěné v neveřejné oblasti webu jsou účastníkovi přístupné až do prvního řádného termínu přijímacích zkoušek, který je vyhlášen v aktuálním školním roce, maximálně pak do 31. 5. aktuálního školního roku.

14. Individuální kurzy

Výuka v tomto typu kurzu, pokud není výslovně sjednáno jinak, probíhá podle domluvy prezenčně nebo on-line v pevně daném rozsahu 10 týdnů, každý týden 2 vyučovací hodiny (tj. 2 x 45 minut plus přestávka). Výuky se účastní pouze jeden student. Termíny výuky jsou stanoveny pravidelně v předem dohodnutém dni a čase, výuku nelze z důvodu zajištění místnosti a lektora v průběhu kurzu  přesouvat. Pro průběh výuky je na základě vzájemné dohody dodavatele se zákazníkem stanoven individuální učební plán. Případné potřebné materiály a literaturu si pořizuje zákazník na vlastní náklady sám. Platbu celého kurzu zákazník provádí předem před začátkem 1. lekce kurzu v termínu splatnosti uvedeném na proforma faktuře.

Po uhrazení ceny daného produktu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, tj. zrušit registraci v kurzu, pouze v následujících případech a za následujících podmínek (způsob určení konkrétních dat z níže uvedených termínů je zřejmý z úvodní části článku X):

 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nejpozději 14 dní před dnem konání první lekce kurzu dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný kurz. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v rozmezí 13 až 4 dny před dnem konání první lekce kurzu dodavatel vrátí zákazníkovi 70 % uhrazené částky za příslušný kurz.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v době 3 dny před dnem konání první lekce kurzu a méně, případně během kurzu, zákazník nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené částky za příslušný kurz.

V případě, že se účastník kurzu nezúčastní některých nebo všech lekcí kurzu, ať už z jakýchkoli důvodů, nevzniká mu obecně nárok na vrácení žádné části kurzovného. Výjimku z tohoto ujednání tvoří pouze následující situace:

 • V případě zrušení dané lekce nejpozději 24 hodin před termínem začátku lekce dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky odpovídající příslušné lekci. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky za příslušnou lekci náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů. Lekce musí být zrušena e-mailem na info@atelieramos.cz. Tímto způsobem lze však vrátit část kurzovného za maximálně 3 lekce v dohodnutém bloku lekcí (tj. obvykle v bloku 10 lekcí). Za zrušenou čtvrtou, resp. další lekce, se žádná část kurzovného nevrací. 
 • V případě dlouhodobé nemoci účastníka kurzu, a to nejméně po dobu pěti týdnů, přičemž po tuto dobu nemůže ze zdravotních důvodů navštěvovat příslušný kurz, má zákazník právo odstoupit od smlouvy s tím, že mu dodavatel vrátí přiměřenou částku odpovídající části kurzu, které se účastník po dobu trvání této nemoci nemohl zúčastnit. V tomto případě si dodavatel vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi příslušné lékařské potvrzení. Bez doložení tohoto lékařského potvrzení, které obsahuje všechny potřebné údaje k prokázání onemocnění účastníka, a tím i jeho neschopnosti absolvovat celý kurz nebo příslušnou část, není odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů možné. Žádost o odstoupení od smlouvy spolu s lékařským potvrzením musí být dodavateli doručena bez zbytečného prodlení, nejpozději však v termínu konání poslední lekce kurzu. Tato výjimka ze zdravotních důvodů se netýká situace, kdy se účastník nemůže účastnit kurzu z důvodu jiného omezení, např. na základě nařízených hygienických opatření, sem patří i účastníkovi nařízená karanténa, tyto situace budou řešeny individuálně.

Pokud výuka probíhá on-line formou a hodina nebo její část neproběhne z důvodů vzniklých na straně dodavatele, bude účastníkovi nabídnuta náhradní hodina nebo její část, případně, pokud není náhrada možná, pak bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená finanční kompenzace. Účastník kurzu, který se v daném termínu nepřipojí do on-line hodiny, případně se v průběhu on-line hodiny odpojí z důvodů vzniklých na jeho straně nebo se z důvodů vzniklých na jeho straně nemůže hodiny plnohodnotně účastnit (má problémy s obrazem, se zvukem atd.), nemá nárok na náhradu dané hodiny ani na žádnou finanční kompenzaci.

V případě, že dojde k omezení podmínek pro konání kurzu z vyšší moci (sem spadá i např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), tj. např. při nemožnosti pořádání kurzu v prezenční formě, omezení podmínek pořádání atd., si dodavatel vyhrazuje právo změny podmínek kurzu. V tom případě, pokud je to možné, dodavatel zákazníkovi nabídne kurz za změněných podmínek. Pokud dodavatel zákazníkovi kurz za změněných podmínek nenabídne nebo nabídnutou změnu podmínek zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě dodavatel vrátí zákazníkovi celou částku uhrazenou za příslušný kurz, případně její část, která odpovídá nevyužité části kurzu.

15. Příměstský tábor

Příměstský tábor probíhá ve vypsaném termínu.

Po uhrazení ceny daného produktu je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy, tj. zrušit registraci, pouze v následujících případech a za následujících podmínek (způsob určení konkrétních dat z níže uvedených termínů je zřejmý z úvodní části článku X):

 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nejpozději 14 dní před začátkem příměstského tábora dodavatel vrátí zákazníkovi 90 % uhrazené částky za příslušný tábor. Zbylá část, tj. 10 % uhrazené částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v rozmezí 13 až 4 dny před začátkem příměstského tábora dodavatel vrátí zákazníkovi 70 % uhrazené částky za příslušný tábor.
 • V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem v době 3 dny před začátkem konání tábora a méně, případně během tábora, zákazník nemá nárok na vrácení žádné části uhrazené částky za příslušný tábor.

Dodavatel si vyhrazuje právo neotevřít příslušný tábor v případě, že bude na daný termín přihlášeno méně než pět účastníků. Informace o zrušení tohoto tábora bude poslána e-mailem zákazníkovi nejpozději 7 dní před začátkem tábora. V tom případě, pokud je to možné, dodavatel zákazníkovi nabídne jiný tábor ve stejném nebo jiném termínu. Pokud dodavatel zákazníkovi náhradní termín nenabídne nebo nabídnutý náhradní termín zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě dodavatel vrátí zákazníkovi celou částku uhrazenou za příslušný tábor.

V případě, že nedojde k odstoupení od smlouvy zákazníkem a že se účastník nezúčastní celého nebo části příměstského tábora, ať už z jakýchkoli důvodů, s níže uvedenými výjimkou na základě nemoci, nevzniká mu tak nárok na vrácení žádné části platby.

Výjimku z předchozího ujednání tvoří situace, kdy účastník těsně před začátkem tábora nebo v době konání tábora onemocní, přičemž nemůže ze zdravotních důvodů absolvovat příslušný tábor nebo jeho část. V tom případě má zákazník právo odstoupit od smlouvy s tím, že mu dodavatel vrátí 90 % z částky, která odpovídá ceně části tábora, kterou účastník z důvodu této nemoci nevyužil. Zbylých 10 % této částky náleží dodavateli jako kompenzace administrativních nákladů. V případě, že již není možné stornovat platby nebo části plateb za zmíněného účastníka, které uhradil nebo musí uhradit dodavatel v rámci zabezpečení programu tábora dalším subjektům (např. obědy, vstupné atd.), pak je o tyto náklady snížena částka vrácená zákazníkovi. V případě odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů si dodavatel vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi příslušné lékařské potvrzení. Bez doložení tohoto lékařského potvrzení, které obsahuje všechny potřebné údaje k prokázání onemocnění účastníka, a tím i jeho neschopnosti absolvovat celý tábor nebo příslušnou část, není odstoupení od smlouvy ze zdravotních důvodů možné. Žádost o odstoupení od smlouvy spolu s lékařským potvrzením musí být dodavateli doručena bez zbytečného prodlení, nejpozději však 14 dní po skončení příměstského tábora. Tato výjimka ze zdravotních důvodů se netýká situace, kdy se účastník nemůže účastnit kurzu z důvodu jiného omezení, např. na základě nařízených hygienických opatření, sem patří i účastníkovi nařízená karanténa, tyto situace budou řešeny individuálně.

V případě, že dojde k omezení podmínek pro konání tábora z vyšší moci (sem spadá i např. rozhodnutí vlády ČR, státních nebo obecních orgánů apod.), tj. např. při nemožnosti pořádání tábora v původní formě, omezení počtu účastníků, omezení podmínek pořádání atd., má dodavatel právo daný termín tábora nebo jeho část zrušit. O zrušení pak zákazníka informuje neprodleně, nejpozději však v den začátku tábora, resp. pokud nastane začátek omezení až po začátku tábora, pak nejpozději v den, od kterého je omezení platné. V tom případě, pokud je to možné, dodavatel zákazníkovi nabídne jiný tábor nebo jeho část ve stejném nebo jiném termínu, případně tábor za upravených podmínek. Pokud dodavatel zákazníkovi náhradní termín nenabídne nebo nabídnutý náhradní termín nebo upravené podmínky zákazník neakceptuje, má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tom případě je zákazíkovi vrácena uhrazená platba nebo její část, která odpovídá ceně celého tábora nebo jeho části, kterou účastník z důvodu zrušení tábora nevyužil. V případě, že již není možné stornovat platby nebo části plateb za zmíněného účastníka, které uhradil nebo musí uhradit dodavatel v rámci zabezpečení programu tábora dalším subjektům (např. obědy, vstupné atd.), pak je o tyto náklady snížena částka vrácená zákazníkovi.

XI. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

XII. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi dodavatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Dodavatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám dodavatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží dodavateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu dodavatele.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Smlouva o poskytování služeb nebo kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6. 5. 2024

 

Příloha

Formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy.

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář lze zkopírovat do e-mailu, vyplnit a poslat na níže uvedenou e-mailovou adresu, případněje vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat e-mailem naskenovaný, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Společnost: Atelier AMOS, s. r. o.

Se sídlem: Čekanková 864/16, 612 00 Brno

IČ: 05703972 

DIČ: CZ05703972

Internetový obchod: http://www.atelieramos.cz

E-mailová adresa: info@atelieramos.cz

Telefonní číslo: 602 854 544

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):
 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Číslo objednávky (resp. číslo faktury, jméno účastníka):

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*):

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet zadejte číslo účtu) (*):

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

 

V ............................................................... dne ................................

 

                                      
______________________________________

                     Podpis spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Výběr lokality

Naše kurzy a akce nabízíme v Praze a Brně. Vyberte si prosím lokalitu, o kterou máte zájem. Výběr můžete kdykoli změnit pomocí odkazu v horní části každé stránky.

Používáme cookies

Cookies jsou soubory, které se při návštěvě webu ukládají do Vašeho zařízení. Podílejí se na správném fungování webu, pomáhají nám v analýze chování uživatelů a tím i ke zlepšování našich stránek, umožňují zobrazení personalizovaného obsahu a cílení marketingových aktivit.Podrobné nastavení